Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen door allerlei uitvluglen de zaak op de lange baan poogden te schuiven, ten blijke waarvan hij hunne brieven ter tafel bragt. Wijders las hij al weder eenen brief van de Contra-Remonstrantsche gemeente te Kampen voor, ten geleide van een smeekschrift, in haren naam opgesteld en door Acronius onderteekend, waarbij Voskuyl werd belicht, dal hij, zijne schorsing verhalende, haar tot oproer had aangehitst. Voortst verzochten ze de synode, dat vonnis te bekrachtigen en een dergelijk tegen Goswinius en Matthisius te vellen. Op voorslag van Rog er man besloot men gaaf lol het eerste, doch wat het laatste betrof, werd goedgevonden, den aangeklaagden te bevelen, nu ten allerlangste binnen veertien dagen zich te verantwoorden, op straffe van gelijke schorsing. Zij echter, klaar inziende dat zij bereids veroordeeld waren, en dierhalve elke verdediging, hoe regtmatig en gegrond ook, vruchteloos zoude zijn, zonden den zes- en twintigsten Maart antwoord op het synodaal besluit, vervallende een beknopt vertoog van het ongelijk hun aangedaan.

„Wij hebben,1' zeiden ze, „zooveel partijschap tegen ons bespeurd, dal wij nu vastelijk besloten hebben, ons voortaan van alle verantwoordelijkheid voor de vierschaar der synode te onthouden, en, naar "t voorbeeld onzes Heeren en Zaligmakers, onze zielen in stilzwijgen bezittende, bevelen wij onze zaak in de bescherming van den regtvaardigen Regtor, bereid zijnde, liever alle bliksemen van wederhoorigheid, schorsing, ja afzetting en verbanning te verdragen, dan onze onschuld ten beste te geven."

Meer wenschte de synode niet. Zij liet deze zaak nu blijven ; want zij had alles wal zij zocht; daar men, hen benevens de andere Remonstranten binnen Dordrecht in bewaring houdende, hen belette naar hunne standplaats terug te keeren, alwaar na de schorsing van derzelver ambtgenooten, hare

Sluiten