Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-met een enkel woord vermeld, dat hij in 1623 die akle teekende en in Holland zijne woonplaats nam. Ook Scholier is in dat jaar met de kerk verzoend, na met vrouw en vijf kinderen grooten kommer en gebrek doorworsteld te hebben, [n 1621 gaf hij, in eenen brief aan eenige geloofsgenooten te Kampen gerigl, den nood van hem en de zijnen Ie kennen; er was een briefje van Episcopius bijgevoegd, die eene ondersteuning van honderd gulden voor hem verzocht: maar aan dit verzoek werd niet voldaan; Avaarschijnlijk uithoofde van de grievende geldstraffen waaronder de gemeente van Kampen gebukt ging. Die brief bragt hen, aan wien hij luidde, in zware moeiten, waarvan later zal gehandeld worden.

Schötler verscheen, na zes maanden onderhandelens en tien weken gevangenis te Oldenzaal, welke hem op groote kosten (f 300) te staan kwam, eerst voor de provinciale synode te Zwartsluis , alwaar hij zich onderwierp aan ahvat men van hem vorderde, en moest vervolgens te Kampen, voor de gansche gemeente, staande onder den predikstoel, zijne schuld bekennen , zijne schriften en leer herroepen en met veel omslag van woorden vergiffenis vragen; al hetwelk hij met luider stemme deed, in de namiddag-beurt van den zeventienden December 1623, teiwijl D°. Plancius eene vurige boelpredikatie hield.

IX

Mij schiet nu nog over, met weinige woorden te gewagen van de regerings-verandering in den aanvang van 1620 te Kampen voorgevallen. De reden daarvan is te zoeken in de weinige gestrengheid waarmede de magistraat van den beginne af aan, en ook nog in het laatste jaar, zelfs na 't sluiten der synode, de remonstrantsche b'jeenkomslen had

Sluiten