Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE WAARHEYT,

DIE WY GELOOVKN. ——

VI.

God heeft den Mensche geschapen dat hy God synen Schepper recht kennen , ende met hem in die eewige salicheyt leeven soude.

VII.

God heeft Adam soo gheschapen , Dat hy doen konde, Wat God in syne Wet van hem eyschte ;

Ende heeft over sulcks hem geene nootsaekelickheyt angebracht om te sondigen.

VIII.

God en Wil niet dat yemant sondige, Hy en is oock geensins oirsaeke van de Sonde : Want hy die selve verbiedet, Hy vertoornt sich schreckelyk daerover, ende heeft se gedreygt tytelyck ende eewichlyk te straffen.

NIUWE VALSCHEYT,

DIE WY VERWERPEN.

VI.

God heeft het meeste deel der Menschen geschapen tot die eewige verdoemenisse, Dat is met sulcken opset, Dat sy souden verdoemt worden.

VII.

God heeft Adam met desen Raedt geschapen, Dat hij daedelyck soude vallen, hy moste oock vallen; Opdat God een argument, ofte reden ende sloffe hadde om syne Gerechlicheyt ende Barmherlicheyt te verklaren.

VIII.

God heeft alle Menschen, soo wel die Uytverkorenen, als die verworpenen, door eene absolute , ende krachtige ordeninge geschikt tot de sonden als sonden, voer soe veele syne eere daer door groot gemaeckt wort: wil oock ende

Sluiten