Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wille, tot sulcken eynde, Dat Sy die Salicheyt meugen verkrijgen.

| alsoo dal hij belydet met die tonge, door die Bedienaers des Evangeliums, dat is inet synen geopenbaerden wille, dat hy wil, dat sy den Evangelio gelooven sullen ende salich worden, voor soo veele hy hun sulclis ge/riedel: Waeromme sy dan oock soowet Als die Uytver/corene, gehouden syn te gelooven, dat sy tot die eewige salicheyt verkooren ende verlost syn door C hristum, (hoewel dit openbaer valsch, Jae Godloos ende eene groote dwalinghe is, als boven artikel IX.) Ende nochtans en wil God niet dat sy gelooven te weeten rtae synen verborgenen wille, die oock den wille des welbehagens genoemt wort: Ende hij verplichlethaer hier toe, niet om salich te worden, Maer tot deesen eynde opdat sy, niet geloovende, hun oock nae Godes voornemen haere onschult mochte benomen worden. Want sy door een onveranderlyck besluyt ten verderve geschickt zyn.

6

Sluiten