Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kert syn, Dat sy in den standt de Genaden syn , ende vergevinge der sonden hebben om C h r i s t i wille; doch dat sy in dien standt synde, swaeylyck sondigen connen tegens haere Conscientie, ende dal sy alsoo sondigende uyt de Genade uylvallen, ende dieselve verliesen connen. Derhalven nodich is, dat sy d' ontfangene Genade , wel gebruyken , haere salicheyl in vreesen ende beeven werken, Ende volstandieh blyven ten eynde toe om Salich te werden.

naedien sy waerlyck in C h r i stum gelooven, hoewel sy in sulcke dwaelingen vervallen , waerdoor 7 Fondament der salicheyt int geheel ommegeslooten wort, mede schandelyck ende swaerlyck sondigen, Jae oock die allergrouwelucksle stukken connen comen te bedryven die oock haere hertenverstocken: Evenwel om geene doollycke sonden , noch door geene schelmstucken, noch om alles wat sy doen het geloove verliesen , ofte uyt de Genade noch ganschelyk, noch eyntelyck uytvallen connen. Ende sulcks uyt kracht van God es eewige verkiezinge, welcke dui/sent sonden, oock alle die sonden van die icerelt, Jae alle Duyvelen in die Helle, niet connen ommestoten.

Sluiten