Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden, ende heeft Borgm. in der tyl belooft daerin te willen versien..

1635. Den 4 November. AIsoo de Luterse predicant weder in de stad gecomen is, legen het expres verbod der Heeren, oock de Arminiaenen stoutelyck haer vergaderingen houden, alles tot nadeel van Gods Kercke, worden de Borgm. teghenwoordich versocht te willen helpen arbeyden, hier in mach versien werden. (1)

1638. Den 22 Junij. Alsoo geruchten gingen, dat een Arminiaens predicant hier in de sladl soude syn, ende onwillicheyt bij sommige borgeren ende haeren kinderen gespeurt werd, om tol het gehoor in onse Kercke te comen, is goetgevonden, dat de Pses Borgn. in der tyt deses aecke sal bekent maecken, om daer in naer eysch te versien.

1639. Den 19 Maij. Is voorgestelt, dat de Arminianen in onse sladl zich verstout hebben, door seeckere vrouwpersoonen een requeste te presenteeren aen de Borgm. in der lyt, ten eynde haer mochle vryheyt tot haar exercitie gegunt, ofte ten minste by oogenluyckinghe toegestaen werden. Wert goet gevonden, dat het noodigh is, in dese saecke by tyds een waekend ooge te hebben, om soo schadelycke vergaderinghe voor te comen, ende geen nieuwe moeyte te crygen in onse Gemeente, die nu, Godt loff! in ruste is: en syn de H. Borgm. ledematen deser vergaderinghe versocht en gebeden, datse in desen dele willen arbeyden de waerheyt ten goede.

1639. Den 22 May. Men verstaet met droefheyt, dat door die Arminianen een request aen de Borgm. om aan de

(lj Bij resolutie Tan den Mag. van 13 Aug. 1636 werd Lucas Blame aangesteld tot Schout-bij-nacht, met toelegging van 25 ggl. voor 'tvatten van eiken Paap of Remonstrant, en f 100 voor eiken Priester, Predikant, leeraar of lezer, te vinden uit de beloopcne boeten.

Sluiten