Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berust op ons geloof in de waarde van het goede. Als iemand durft in te gaan tegen den stroom, niet verblind wordt door succes, niet offert aan de begeerte naar populariteit, maar als zijn gebieder erkent wat boven menschenbestelling verheven is, dan weten we: dat is goed, dat is diep waarachtig goedl

Het is ridderlijk, om op te komen voor den verdrukte. De zaak van de verdrukten rechtvaardig te behandelen, eigen voordeel achter stellen bij het rechtvaardige, wij twijfelen niet, of dat is de goede weg. En dien weg niet gaan, als hij ons gewezen wordt, dat brengt ons zelfverwijt en onrust, misschien nog erger, als we volharden in onze verkeerdheid en verleugende stellingen verkondigen.

Een goed leven vraagt onvermoeiden stijd tegen de gebreken van onzen aard en ons karakter. Deze zijn voor allen verschillend, en wat ze precies zijn, dat weten wij zelf het beste, vooral wanneer wij luisteren naar de oprechte stem die ons de waarheid zegt in het binnenste.

Zoo hebben we een leven voor ons, dat ons in handen is gegeven, om het te ontwikkelen en te louteren, totdat het aan zijn bestemming beantwoordt. Wanneer ondanks de gebreken die ons aankleven, eenvoudig goed doen ons mogelijk is, en wij werktuigen zijn die gewillig doen wat behoort, dan maakt dit deel uit van onze reinste vreugden.

Ten slotte nog een korte opmerking over boeken.

Veel biedt ons de letterkunde, de roman en het tooneel vooral. Dit leert ons zien en begrijpen, en prikkelt ons nadenken. Ik noem geen namen, 't zou te veel zijn. Voorts komen de moralisten, de ontleders van het levensgedrag, die de fijne vertakkingen van de beweegredenen bloot leggen en ons oordeel verbeteren. Eindelijk is de levensbeschrijving, ook de briefverzameling een bron van kennis over goed en kwaad. Daar leeren we ook, wat geloof kan beteekenen in een leven.

De zedekundige wetenschappen zijn niet gemakkelijk. Een goede leidsman vindt men in den bundel „Opstellen" van I. J. de Bussy, uitgegeven door dr. N. Westendorp Boerma.

Het is echter niet mogelijk, in dit bestek meer te noemen, al is er in ons land wel meer dan juist dit eene boek.

En nu, dank aan allen die luisterden, voor hun belangstelling.

Sluiten