Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strafrede, die aan het gesprek tusschen Jeremia en zijne hoorders voorafgaat en daartoe aanleiding geeft, die >andere goden" tot drie malen toe vernield (vs. 3, 5, 8), terwijl de mannen beschreven worden, als »die wisten, dat hunne vrouwen offerden aan andere goden" (vs. 15). Maken niet al deze teksten, in hun onderling verband beschouwd, het hoogst waarschijnlijk, dat »de Melecheth des hemels" van »het heir des hemels" niet verschilt, zoodat wij in Jer. YII en XLIY slechts een tweetal getuigenissen te meer hebben voor het feit, hetwelk toch vaststaat, dat in de 7de eeuw v. Chr. de Assyrisch-Babylonische sterrendienst in Juda binnendrong eu daar weldra tal van aanhangers vond? Voor die opvatting laat zich, eindelijk, nog een bewijs aan Jeremia ontleenen. De strafrede in H. VII wordt voortgezet in H. VIII, waarvan de aanhef dus luidt: »Dan" — d. i. op den gerichtsdag — »zal men het gebeente der koningen en der vorsten van Juda, der priesters, der profeten en der bewoners van Jeruzalem uit hunne graven te voorschijn halen en uitspreiden voor de zon en de maan en al het heir des hemels, die zij hebben liefgehad en gediend en achterna geloopen en geraadpleegd en waarvoor zij zich hebben neergebogen: die beenderen zullen niet bijeengezameld, noch begraven worden; zij zullen dienen tot mest op den bodem" (vs. 1 v.). Al werd het niet met zoovele woorden gezegd, dat ook ditmaal de straf aan het misdrijf zou beantwoorden, dan zouden wij dit toch, naar de analogie, mogen onderstellen. Doch de profeet verklaart het uitdrukkelijk: zij hebben de hemellichamen — in het meervoud — gediend, en daarom zal hun gebeente voor die hemellichamen worden uitgespreid. Moet dan niet óok de veieering van »de Melecheth des hemels" met den sterrendienst, »de Melecheth" zelve met het sterrenheir worden gelijkgesteld ?

Zoo onpartijdig en volledig mogelijk heb ik u uiteengezet, waarom men vroeger en later bezwaar heeft gemaakt, »de Melecheth des hemels" voor éen bepaald hemellichaam te houden en daarin veeleer een collectivum heeft

Sluiten