Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maan, zoogenaamde öeXïlvai1), en men heeft niet verzuimd, door deze analogie de onderstelling te steunen, dat ook de Judeesche vrouwen de Maangodin huldigden. Onlangs evenwel heeft Wellhausen er op gewezen, dat een dergelijk gebruik ook in den dienst van de Arabische godin Al-Uzza moet zijn voorgekomen, wier ster de planeet Venus was2). Hij voegt er intusschen bij, dat ook bij de vereering van de Zon dusdanige afbeeldingen werden gebruikt, en waarschuwt op dien grond tegen het maken van gevolgtrekkingen daaruit. Wij kunnen hiermede slechts instemmen en besluiten dus, dat ook van dezen kaut geen licht opdaagt.

Werpen wij dan nu een blik op de teksten van het O. Testament, die den indruk teruggeven, door de aanschouwing van de beide hemellichamen te weeg gebracht: wellicht zal zich daaruit iets laten afleiden.

»De zon, de maan en de sterren": in deze volgorde worden zij telkens opgesomd 3), ook daar waar tegen de verleiding om ze als goden te vereeren wordt gewaarschuwd 4). Niets natuurlijker dan de voorrang, aldus aan de maan toegekend. Maar staat het daarom vast, dat zij gold als de koningin des hemels? Ik zou zonder aarzeling bevestigend antwoorden, indien zij zich steeds in haar vollen glans vertoonde. Doch hare wisselingen komen ongetwijfeld in mindering van den indruk, dien zij op den toeschouwer maakt. Yeuus daarentegen, als zij zich vertoont, schittert altijd met denzelfden »onverwelkbren luister' . Voor de rechtbank van het oog blijft het pleit onbeslist.

Doch ziethier eeoe andere overweging. Het Hebreeuwsche woord voor »maan" (jaréah) is een masculinum: het fe-

l) 1'reller, griech. Mythologie I: 216.

5) Skizzen und Yorarbeiten III. Reste Arabischen Heidenthums S. 38 f.

3) Gen. XXXVII: 9; Ps. CXXXVl: 8 v.; CXLVII1 : 3; Pred. XII: 2; Jer. XXXI: 35 j Joël 11:10; IV :J5 (St. O. 111:15). ,Maan en sterren", Ps. YIII: 4.

*) Deut. IV : 19; XVII: 3; 2 Kon. XXI]1: 5 (hier: en de planeten [?] en al het heir des hemels); Jer. VIII: 2 (hier: en al het heir des hemels).

Sluiten