Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of er oudere Joodsche berichten over den muur zijn, kan ik niet zeggen. Israël Le'vi schrijft (p. 239) > verscheidene trekken van de Alexauderlegende komen in de Talmuds en Midraschim voor, maar men weet niet, of zij overblijfselen van oude overleveringen of van verhalen ouder dan PseudoCallisthenes zijn, dan wel of zij uit dezen ontstaau zijn". Het schijnt echter, dat daarin niet van den muur gesproken wordt,. Dr. Neubauer schrijft mij dat dit inderdaad niet het geval is. Evenwel is het meer dan waarschijnlijk, dat er oude verhalen geweest zijn. Want dat van den Koran, vermoedelijk aan de Joden ontleend, ziet er oorspronkelijker uit dan dat van Pseudo-Callisthenes, daar er alleen sprake is van de verwoestingen, die Gog en Magog aanrichtten, niet van hunne onreinheid.

De veroveringen van Alexander hadden in het Oosten een verbazenden indruk gemaakt; voor hem had niets onmogelijk geschenen en weldra werd hij de eponymus van alle groote daden en alle stoute ondernemingen, waarbij de verbeelding der vertellers vrij spel had i). Zijn tocht langs den berg Climax in Pamphylië, toen de noordewind het zeewater opstuwde en hem ruimte gaf voor zijue troepen (Arrian. I, 26), wordt door Josephus (Antiq. II, 16, § 5) vergeleken met den doortocht der Israëlieten door de Roode Zee. De Joden, wier stad en heiligdom door Alexander was gespaard, verheerlijkten hem als den voltrekker van Gods besluiten (Antiq. XI, 8, § 3 seqq.), en zoo is hij zoowel in de Alexandrijnsche, als in de Mohammedaansche overlevering de geloofsheld bij uitnemendheid geworden, die in het vertrouwen op God bergen verzet.

De doortocht door de Cilicische poorten, die Alexander onverdedigd vond, heeft de aandacht niet in die mate getrokken. Des te meer die door de Kaspische poorteu, die

uit «a-ivurov (van uivéo/^ai — o-ivo/tai) kan ontstaan zijn. De lieer van Herwerden schrijft mij dat dit inderdaad om palaeographische redenen waarschijnlijker is.

') Zoo is ook aan hem het graven van de straat van Gibraltar toegeschreven.

Sluiten