Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De reis van 26 of 27 dageu van het land der Khazareu af in oostelijke richting moet hen in de nabijheid van het Balkaschmeer gebracht hebben. Hier ongeveer moeten wij het stinkende land zoeken. Edrisi (II p. 412) beschrijft dit land als »woest, zwart, onvruchtbaar. Men vindt er noch in de vlakte, nocb in de bergen plantengroei. Er zijn weinige bewoners, de gidsen hebben moeite den weg te vinden, de reizigers zijn gedrukt. De lucht heeft er een onaangenamen reuk. Wegen zyn er niet; nergens vindt men een aangename plek, die den reiziger kan verkwikken". Hij heeft dit uit Djaihani, aan wien hij ook nog deze bijzonderheid ontleent (p. 438): »Toen de reizigers uit het stinkende land kwamen, gingen zij een dagreis langs eene diepe vallei, waarin zij niet konden afdalen wegens de steilte van den rand. Zij meenden echter dat dit land bewoond moest zijn, omdat zij op verschillende plaatsen bij dag rook en nachts lichten zagen, die schitterden en dan weer verdwenen. Het wonderlijkste is, dat er een rivier doorvloeit van 't noorden naar 't zuiden, aan welke zich spoken vertoonen en waarvan de oevers met gebouwen bedekt zijn. Maar 't was onmogelijk er te komen, daar de boord der vallei te steil was". Deze beschrijving !) heeft merkwaardige overeenkomst, met die welke Petzholdt (Umschau im Russischen Turkestan, p. 171, uit Spörer's Seenzone des Balchasch bij Petermann, Mittli. 1868 p. 83) mededeelt omtrent de woestijn in de buurt van Alakul ten oosten van het Balkaschmeer: »Die Steppe ist dann wie ausgestorben. Dem Reisenden, der zur Zeit der Sommergluth die todten Flacbe durchwandert, scheint es bisweilen als wirbele in der Ferne feuriger Rauch auf. »Der Teufel treibt Possen" bemerkt ihm sein Kirghisischer Führer. Es ist der Wüstenwind, der in den Düuen mit den Sandwellen umhertollt". Wat den stank betreft, de hoogleeraar Kan heeft mij opmerkzaam gemaakt op 't veelvuldig voorkomen van assa foetida in de steppen van Turkistan, die ook, als in den zomer alles verdord is, nog overal de lucht

') Naar Jaubert's vertaling. Den text heb ik niet kunnen vergelijken.

Sluiten