Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der forten aan den weg van Iku tot de poort bevestigt dit. Hueng-Tsang verhaalt insgelijks hoe men op deze reis vijf wachttorens voorbij moet. De groote stad in de nabijheid der poort is zonder twijfel Sha-tschü, het Daxata van Ptolemaeus, waarover wij reeds gesproken hebben. Het was nog in de 15*16 eeuw eene zeer groote en belangrijke plaats (zie b.v. Yule CCJI, Witsen, p. 261).

Wat de beschrijving van de poort betreft, deze is geenszins ongerijmd, hoewel zij zooveel mogelijk aan de voorstelling van den Koran is gelijk gemaakt en de cijfers wat overdreven schijnen. Men vergelijke de beschrijving van eene andere ijzeren poort, door den Chineeschen reiziger Huengtsang beschreven (Richth. I, 544), welke den pas tusschen Sogdiana en Tokharistan afsluit en misschien naar het voorbeeld der Jaspispoort gemaakt was. »De ijzeren poort is een kloof tusschen twee parallele bergen, die zich rechts en links tot verbazende hoogte verheffen. Aan beide zijden van den pas vormen de bergen hooge rotsmuren van de kleur van ijzer. Men heeft daar een met ijzer beslagen deur met twee vleugels aangebracht, die met een menigte klokjes behangen zijn. Daar de doorgang moeilijk en sterk verdedigd is, heeft men hem dezen naam gegeven". Van de verbinding van ijzerblokken door koper spreekt Birüni (p. 36 1. r. van den Arab. text) als van iets dat nog in zijn tijd geschiedde. Of men echter bij deu bouw der pijlers en den bovenmuur werkelijk zulke ijzeren tegels heeft gebruikt, is zonder nadere betrouwbare berichten niet uit te maken. Dat zij geel en zwart gestreept waren, schijnt uit de verschillende berichten wel vast te staan. Mas'üdi (II, p. 308 ed. Barbier de Meynard) verhaalt dat hij eene afbeelding van deu muur gezien heeft, maar zegt niet hoe hij er uitziet. De verschillende berichtgevers van Witsen zeggen dat de muur geheel of gedeeltelijk van klipsteenen zonder kalk was opgetrokken en dat alles zoo vast en dicht was aaneengevoegd, dat men nergens een spijker tusschen de voegen kon indrijven, terwijl hij op vele plaatsen zeer blinkende was. De hoogte is zeer verschillend, naar gelang van den bodem. Vooral bij de poorten moet hij, volgens dezen, verwonder-

Sluiten