Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus roept, laat Hem niet wachten,

Wil nu tot uw Heiland vliên.

4. Buig u nu ootmoedig neder Voor den troon van uwen Heer,

H\j biedt u vergiff'nis, vrede,

't Al om niet o, toef niet meerl

5. Laat nu d'Eng'len in den hemel,

Gansch van blijdschap zijn vervuld;

Laat hen ook van u getuigen:

„Weer een ziel verlost van schuld!*'

H3 REDDING VOOR U.

CIC.

1. /~\, KOM tot uw Heiland, geloof in Zijn naam ; U En vraag Hemt „Vernieuw, Heer! mijn hart'* Hij wacht in genade, vlied, vlied niet van Hem,

Want Hij wil u redden van smart.

KOOR.

ï

Ja, daar is redding voor u !

Ja, daar is redding voor u!

Om u te verlossen stierf Jezus.

De Heiland wrocht redding voor u.

2. Jj0 weg der verzoeking loopt uit op den dood; „O, waarom dien weg dan gegaan ?

O, waarom verwerpt gij het heil uwer ziel ?

Verlossing biedt Jezus u aan.

8. Ontvlied dan 't gevaar en vlied nu tot het kruis,

Want daar is ontkoming voor u ;

Geloof, en g'ontvangt- daar uit lout're gena,

Volkomen verlossing reeds nu.

Jexns Christus Is gisteren en heden dezelfde «*n Ie Eeuwigheid.

Sluiten