Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo iemand uit //behoefte" opgaat, hij wel in de éérste plaats.

Schuchter dringt hij door de schare heen, bereikt, zij het ook ter nauwernood, een //goed staanplaatsjenzet de muts af, vraagt een zegen, en ziet al spoedig een eerbiewaardig grijsaard optreden, die, na een zielroerend gebed en een lied, aan den 84en Psalm ontleend : „Welzalig hij; die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht" enz. met de gemeente te hebben opgezonden , tot tekst kiest: 1 Petr. 5:7: n Werpt al uwe bekommernissen op Hem , want Hij zorgt voor u/'

Tekst en toespraak waren den diep-afhankelijken knecht klaarblijkelijk in het hart gegeven, om Jo's neergebogen ziel op te beüren.

De grijsaard sprak, toegerust door eigen ervaring, over al het grievend leed en den daaruit voortvloeienden kommer , die het deel van een wereld zijn, sedert de zonde met doornen en distelen bezaaid, maar wees tevens met jeugdig vuur op het zalig deel van hen, die hun weg op den Heer leerden wentelen , aangezien Hij — hoe het ook gaan mocht — als de Onveranderlijke , die woord en trouwe houdt tot in alle eeuwigheid, voor hen zorgen zou.

Daarna kwam hij met deze vraag der belangstelling tot zijn gehoor : //Hebt gij uwe bekommernissen nu reeds op den Heer leeren werpen ; zoo ja, dan geldt u de belofte, hier gedaan; zoo neen, dan staat ge er nog maar als vreemdeling tegenover?" Terwijl zich eindelijk het slot zijner recht-aangrijpeude prediking verloor in een niet-alledaagsch

Sluiten