Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken Staten-bijbel klaar legt iu een aangrenzend vertrekjen, dat de helft grooter is, dan dat, waarin ze thans zitten , verzoekt ze Jan — want zóó zal ze hem maar noemen — haar een handjen te helpen , om nog eenige stoelen daarheen te dragen en ze in dubbele reien achter elkaar om de tafel heen te scharen.

Al spoedig kwam de een voor, de ander na, binnen, totdat de vriendenkring voltallig was, de oude moeder meegedeeld had wie dat //jonkmensch" was, en men met gebed en gezang aanving, om daarop, aan de hand van Gods Woord, de dingen van Zijn koninkrijk tot bet onderwerp der samenspreking te maken.

Daaraan kon hij — vreemdeling, en tocli geen vreemdeling — met een warm hart deel nemen, ja, niettegenstaande zijn aangeboren schuchterheid, met grooter opgewektheid dan ooit: want — gelijk hij later zelf verklaarde — was ffde geest in de raderen".

Dat: //Hij zorgt voor u !" wat een levende en onomstootelijke belofte voor zijn hart geworden was, liep als een gouden aar door alles heen : het ontgloeide zijn ziel, het bezielde zijn woorden , en was van meêdeelende en opwekkende kracht voor allen , die hem omringden.

Gelijk hij in zijn taal zei , l.ad hij nog nóóit na dien, zoo helder en klaar weten mede te deelen wie de Heer hem, in spijt van al zijn ongeloof en twijfelzucht, op al den weg : //van Sittim af, tot Gilgal toe," geweest was , en hoe hij de prediking van Zijn Woord aan den morgen van dien dag als middel in Zijn hand gebruikt had, om

Sluiten