Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dan begin ik met de pappen weg te nemen en leg daarvoor verwarmde watten in de plaats. Ik heb ze medegebracht." En zij legde ze op de kachel om heet te worden. Intusschen knielde zij bij mijn bed neder en vatte mijne beide handen in de hare. Ik voelde een zachte bestendige trilling van haar uitgaan, die mij geheel doorstroomde en schier benevelde, zoodat ik weldra soezig en droomerig was en niet meer wist wat er verder gebeurde, 't Was of ik in een wolk gehuld werd. Ik bleef den geheelen nacht verwonderlijk kalm tusschen slapen en waken en was des anderen daags veel beter. Nooit heb ik zoo zalig gerust als in die eerste nachten en daarna volgende dagen; ik werd niet recht wakker, althans slechts voor enkele oogenblikken, en dan voelde ik mij weer als in engelenarmen gedragen en met liefdevleugelen gekoesterd, want de kalmte die over mij kwam was een zalig genot tevens. Na zoo een week ongeveer in half slapenden half wakenden toestand verkeerd te hebben, vraagde ik mijne trouwe verpleegster: „Wat hebt gij toch met mij gedaan?"

„Laat mij maar begaan, gij voelt dat mijne geneesmethode u goed doet, niet waar? Gij zijt nog te zwak omerover te spreken, dat komt later."

Zij zette hare bewerking dan nog eenige dagen voort, die in het wrijven met warme olie en het opleggen van heete watten bestond, maar de hoofdzaak was de kracht, die van haar uitging en mijn uitgeput organisme weer veerkracht gaf gelijk de olie die een kwijnend licht weer op doet flikkeren. Ik kwam letterlijk met den dag vooruit. Na acht dagen waren mijne pijnen grootelijks gestild, mijne heftige koortsen geweken en ik kon weder een groot deel van den dag op de canapé doorbrengen en mij met mijne geheimzinnige verpleegster telkens wat langer onderhouden. Zij ontweek echter blijkbaar de volle opheldering, tot zij mij eindelijk op myn dringende bede, het volgende mededeelde:

Sluiten