Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven en streven is altijd gezellig en gemeenschappelijk, dat heb ik u willen toonen."

Deze kleine proef gaf mij geen geringe voldoening, want zij bevestigde mij in mijne overtuiging, dat ik haar nu tweemalen werkelijk gezien had en dat mijne visioenen niet bedriegelijk waren. Een geruimen tijd hierna verscheen zij mij ten derden male, maar thans niet zoo menschelijk, maar meer zwevend en wazig. Een dichte drom heen en weergaande menschen scheen haar eensklaps van mij te scheiden; maar hoog zweefde zij over de menigte heen, mij steeds in het oog houdende en met de hand mij toewenkend. Op het oogenblik dat ik uitriep: „O, ga niet zoo snel heen — waarom mag ik niet meer met u spreken" — knikte zij mij vriendelijk toe, terwijl zij zeide: „later, later kom ik weder" en zij verdween als een wegdrijvend wolkje aan den horizon.

Sedert is zij mij nog niet weder zichtbaar verschenen, maar vele malen heeft zij zich op allerlei wijze door vele Mediums gemanifesteerd, vooral zeer karakteristiek en ontwijfelbaar door ziende Mediums, die haar niet gekend, nooit van haar gehoord hadden, en die mij hare verschijning en eigenaardig optreden met eene zoo verrassende juistheid schetsten, dat de laatste twijfeling overwonnen werd. De vroolijke,jasnaaksche neigingen van dit karakter schenen haar nog te kenschetsen en vele van hare manifestaties waren echt humoristisch, den luim aan den hoogsten ernst parende. Kinderlijke blijgeestigheid en goedhartige plagerij, waren in haar gezonde dagen de pikante kruiding van haar omgang, en inderdaad, in ditzelfde karakter treedt zij nog altijd op, tenzij hoogst ernstige belangen haar in een meer verheven stemming brengen. Onder de honderden manifestaties die ik heb gekregen, heeft geen geest mij dieper en klaarder overtuigd, dat de dood niets verandert in onze individualiteit,

Sluiten