Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was het antwoord, maar gisteravond is de moeder van den dokter te Leiden gestorven".

Toen wij des avonds séance hielden, vroeg ik eenige opheldering over dit zonderling verschijnsel en wij kregen het volgende:

„Dit geschiedde volgens een natuurlijke wet, die gij echter niet kunt begrijpen, omdat het wezen van het mediumschap nog even weinig onthuld is, als de wetten der geestcommunicaties. De stervende moeder was naar haar zoon heengesneld, zoodra haar geest vrij genoeg was van het stoffelijk hulsel, maar zij vond hem ontoegankelijk en werd sterker door het magnetische licht bij u aangetrokken, en zij gaf u onwillekeurig te kennen, dat er een doode bij u voorbij ging. Het was de gedachte van de stervende die dit beeld schiep, dat door de sensitieve gezien werd".

Dikwijls hadden wij ook de minder aangename manifestaties van de op zee omgekomenen en te Wassenaar begraven schipbreukelingen, die de golven op het strand hadden geworpen, of van de drenkelingen uit den vijver in het Haagsche bosch.

Van dien aard was bijv. de manifestatie, die zich aankondigde met een allerakeligst gevoel van koude en vocht; wij begonnen beiden te rillen en te klappertanden; het was alsof onze kleederen druipnat en zwaar op ons lagen, zoodat ik uitriep: „Wat moet dat beteekenen?" Het Medium schreef: „een ongelukkige geest is hier, die uwe hulp inroept".

„Wat verlangt gij van ons?"

„Dat gij mij zult rechtvaardigen en mijn naam zuiveren van den blaam, die op mij wordt geworpen en mijne kinderen smart en schande aandoet."

„Hoe zijt gij gestorven?"

„Ik ben verdronken in den vijver van het bosch, men

Sluiten