Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen, blijven zij stilstaan en gaan niet voorwaarts. Zoo zijn in zekere sferen van de geestenwereld nog evenals op aarde de Christenen, Joden, Mohamedanen, Buddhisten en onbeschaafde heidenen in onderscheiden gewesten gegroepeerd, allen verzameld tot hunne orde en ontwikkelingsgraad. Hun geluk of ongeluk hangt intusschen niet af van hun leerstelsel, maar van hunne deugd, dat is: van hunne liefde. Evenmin als eenig systeem het geluk en het licht der ziel bepaalt, is ons heil afhankelijk van de mate der aardsche geleerdheid, ofschoon zekere graden van verstandsontwikkeling en wezenlyke kennis een eigenaardigen toestand medebrengen, die niet gering moet geacht worden, maar die geenszins beslist over het wel of wee. Groote geleerde wijsgeeren hebben vaak zeer lang in de duistere sfeer moeten vertoeven, omdat zij het licht dat in hen was, het geweten onderdrukt hadden, of hun theorie in strijd was met hunne praktijk.

Er zijn ook sferen waar men van geen feesten hoegenaamd iets bemerkt, zoomin de Christelijke gedenkdagen als eenige andere, vandaar de ongelijke berichten bij verschillende geestcommunicaties. Elk kan slechts uitzijn eigen ervaring en waarnemingsveld spreken.

De zalige vrienden die met ons in gemeenschap zijn getreden, waren allen bewoners van ons zonnestelsel. Onderscheiden personen, die wij als zeer beminnelijke, liefderijke wezens en lijderessen gekend hadden, zeiden ons, dat zij op de schoone ster Venus woonden, anderen kwamen van Ceres en Pallas, Plutus, van Mercurius, Saturnus en Uranus, ook enkele van de Zon, en deze laatsten schenen wel de meest gevorderden te zijn.

Niet weinig was het Medium eens verrast, toen zij den naam Pauline N. te zien kreeg, eene lijderes die voor meer dan zestien jaren was heengegaan en aan wie zij sinds

Sluiten