Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiliger dan het overige omliggende land? Het was niet heiliger op zich zelf, maar het werd geheiligd door de gemeenschap welke het Medium Mozes er oefende met den engel des verbonds. Welke hindernis konden nn zijne lederen sandalen veroorzaken? Gewoonlijk wordt dat uittrekken der schoenen opgevat alsof het een betoon van eerbied moest beteekenen, maar het heeft veel meer een physischen grond. De huid der dieren is sterk electrisch en stoort de magnetische strooming, welke door de hoogere geesten vooral op het Medium wordt uitgestort, die er onder zouden kunnen bezwijken of er mede overladen worden, indien de aarde niet de overtollige uitstrooming opving. Zoo wordt een berg, een steenrots, een veld, een huis, geheiligd door hem of haar die aldaar hemelboodschappen ontvangt. Zoo werd de woestenij met het ruwe braambosch een heiligdom; zoo was de steenhoop waarop Jacob slapende het heerlijk visioen der engelengemeenschap kreeg, een altaar, ja, een huis Gods. Zoo werd de rots van Horeb een tempel der geestelijke tegenwoordigheid.

Séances die niet de wijding van den heiligsten ernst ontvangen, die geen Bethels worden, waar de engelen Gods nederdalen, ontaarden licht en loopen gevaar geheel en al het hooge doel der geestcommunicatie te missen en voor menschen en geesten nadeelig te worden.

Vrome ernst kenmerkte dit Medium en hare communicaties en visioenen waren van een diep ernstig en religieus karakter. Ik moet hier nog een enkele opmerking over den aard der visioenen opteekenen. Dikwijls, terwijl zij in magnetischen slaap was, sprak zij over de liefelijke tafreelen die zij aanschouwde; zij beschreef fraaie lanen, met bloemen omzoomde beekjes, rijke boschpaadjes en liefelijke tuinen, en zag daar nu deze dan die van hare verwanten of vrienden wandelen. Zij scheen in de sfeer

Sluiten