Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des vredes en der liefde te zijn overgebracht in den geest. Dit alles kon ik zeer goed begrijpen, maar vreemd kwam het mij voor, als zij eensklaps een schets gaf van toestroomende engelenscharen, in wier midden zij Jezus zag, vriendelijk en zegenend door de rijen voortwandelend met uitgespreide handen over die scharen, die aansnelden om zijn zegen te ontvangen. Zij zelve was vooral in het eerst sterk aangegrepen bij dat visioen. Onverklaarbaar was het ons echter, dat zij wel tienmaal achtereen hetzelfde te zien kreeg. Ik vroeg onze geestelijke vrienden, hoe ik dat gezicht verstaan moest, van welke natuur en gehalte het was, want het scheen mij onmogelijk dat het Medium bij dit visioen werkelijk in die hooge regionen zou opgevoerd zijn, waar de Heiland gezien wordt — daar zij gedurende dit gezicht lang niet zoo diep in slaap was als in vele andere toestanden; zij was bijv. niet gevoelloos of verstijfd, zelfs niet koud. Wij kregen het volgende onderricht: „Van uit het lichaam uitgetogen te zijn om in de hemelsche gewesten overgebracht te worden, is geen sprake. Het Medium zou daardoor te veel lijden. Denk niet dat zij den Heiland zelf aanschouwde; het is een magnetischen droom, die in verband staat met den innigen vromen zin van het Medium en hare liefde tot Jezus. Eenmaal zal zij Hem waarlijk in zijne heerlijkheid aanschouwen. Meen ook niet, dat het zien van heerlijke visioenen den mensch beter maakt of heiligt of aanspraak geeft op bewondering. Hij blijft er even zeker dezelfde bij alsof hij een fraai kunststuk in een Museum bewonderd had. De visioenen zijn of vruchten van zijn eigen geest in droomenden staat, of zij worden hem gegeven door geesten, die hem vertroosten en onderrichten willen. Bedriegelijke geesten kunnen ook verkeerde visioenen en slechte droombeelden verwekken, om de menschen om den tuin te leiden en zelfs tot be-

Sluiten