Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baarde, terwijl wij niets anders doen dan het wel geopenbaarde eerbiedig ter harte te nemen. Wy vergaderen het versche manna dat eiken dag nieuw van den hemel daalt in de woesteny van deze materialistische eeuw.

Wij roepen de tegenstanders toe: Weest voorzichtig; lastert niet wat gij niet verstaat en bestrijdt niet wat gij niet weet, opdat gij niet bevonden wordt tegen God te strijden en tegen de waarheid, welke Hij ons openbaren wil in dezen tijd om de menschheid op te heffen uit het verval, waarin het levenlooze dogmatisme en de verouderde godsdienstvormen de Christenheid gestort hebben. De stem des geestes heeft gebazuind, het oude gaat voorbij en alle dingen worden nieuw. Bereidt den weg, baant het spoor, want ziet uwe Koning komt met de vele duizenden der engelen, niet om te rechten, maar om gaven uit te storten over de weerspannigen en afkeerigen.

Sluiten