Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mocht men immers te goeder trouw een energiek geestelijk optreden voor de eere Christi van dit „ omgezet" Bestuur t.e gemoet zien.

Vergeet toch niet, dat al deze Irenische heeren mannen waren, die eertijds jaar en dag tegen de onheiligheden van onze Moderne Synodale Besturen getoornd, en steeds geroepen hadden, dat deze Besturen niet voor eigen hoogheid moesten optreden, maar voor den Heer!

Niet zonder spanning beidde men dan ook de dingen, die komen zouden.

Het was aan de Irenischen in dit Classicaal Bestuur te over bekend, dat in de Kerk van Amsterdam zondag na zondag door tal van predikanten de grondslag zelf van onze Christelijke religie openlijk van den kansel ondermijnd wierd.

Ze wisten, deze heeren, dat de gemeente van Amsterdam, wel verre van door deze mannen met het Woord geweid te worden, meest steenen van hen ontving voor brood.

Het was hun meer dan ter oore gekomen, hoe al de heilige waarheden onzer Belijdenis door hen geloochend, de eere Christi verzaakt, de Verzoening door zijn bloed bestreden wierd, en de groote massa der gemeente, in steê van naar den Middelaar gelokt te worden, stelselmatig van Hem werd vervreemd.

Ze zagen het als met eigen oogen, deze Orthodoxe mannen, hoe de Sacramenten des Heeren hier elke week, en elke drie maanden, zoo door Bedienaren als door gemeenteleden, ontheiligd wierden.

En ook, ze wisten zoo goed als iemand, hoe de gemeente dientengevolge tuchteloos voortleefde; der wereld al meer gelijkvormig wierd: in toenemende mate verliep in Mammon-dienst en het najagen van zingenot; en dat van de 170.000 personen, die tot onze groote Kerk behooren, misschien honderdduizend geheel verwilderd voortdroomden, alsof er geen Kerk van Jezus meer bestond.

Bezat nu het Classicaal Bestuur van Amsterdam (gelijk thans ieder weet) de macht om te schorsen en zelfs „voorloopig" te schorsen, en achtte liet zich (gelijk het thans in zijn publicatiën zelf uitsprak) krachtens Art. XI „tot handhaving der leer" gehouden, hoe uiterst gemakkelijk had dit Classicaal Bestuur dan niet reeds voor jaren de eere van den Christus kunnen hoog houden, en de ontheiliging van Woord en Sacrament kunnen stuiten, bijaldien het eens op staanden voet „voorloopig geschorst" had de Moderne heeren Dr. Berlage c. s., en door zoo krassen maatregel plotseling én de Moderne Schriftuurondermijning én de Moderne Sacramentsontwijding had gestuit.

Maar helaas, iets dergelijks meldt ons de historie niet.

Integendeel op deze Moderne predikanten is door de Irenischen nimmer toezicht gehouden. Aan deze „geruchtmakende en ergerlijke Moderne verkeerdheden stieten deze Belijders des Heeren zich nooit.

Sluiten