Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIEN UUR.

"V ergadering van het Classicaal Bestuur. Er kan niet langer getalmd. Tegen den avond van dien eigen dag is door den Voorzitter een vergadering van den Kerkeraad saamgeroepen. In die vergadering komt het Rapport over de Attesten aan de orde. Dat Rapport stelt voor, 0111 de Attesten niet af te geven. Die conclusie zal doorgaan. En dan, dan komt er óók scheuring, maar op de BelijdenLsquaestie. En dat kwaad, dat euvel moet tot eiken prijs verhoed!

Er moet dus doorgetast. Ja, waarlijk, het zal er toe moeten komen. Een bliksemafleider kan niet gemist worden. Het moet van de Altestenquaestie overgeschoven op de Beheei'sqa&estie. Dan eerst durft men den strijd aan.

Toch aarzelt men nog even.

„Het zijn toch onze broeders!" „We weten toch allen wel, dat die mannen door een ijver voor den Naam des Heeren worden gedreven!" „Laurillard, die van geen Verzoening door het bloed des

kruises hooren wil, zit in ons midden." „Eigenlijk mag het toch

voor God niet!"

Maar dit roepen der consciëntie mist de weêrstandskracht en wordt gesmoord.

Straks sterft het- weg.

Overmoed vlamt op en maakt de teederder roerselen in het gemoed machteloos.

Wel staat er reeds in de vonnisbullen gedrukt, dat ze niet dan met „diep leedwezen" tot zoo „pijnlijken maatregel" overgaan, maar noch van dit „leedwezen" noch van dit „pijnlijke" is op het oogenblik zelf dat men vonnis slaat ook maar het geringste spoor meer te ontdekken.

Eer tintelt er gloed van boozen hartstocht in het oog. Om den mond speelt een trek, die het zoet der wrake vertolkt.

„Dus, Mijneheeren, gij vindt ook, dat we al deze tachtig broederen aan moeten tasten!"

Ieder zwijgt.

De hamer valt.

En de tachtig getrouwen zijn opgeschreven ten kerkelijken doode.

De tachtig vonnisbullen zijn geteekend. De kruiers besteld om ze rond te brengen. Reeds te twaalf uur gaat de schorsing in. Loopt, mannen, wat ge loopenkunt! Ziet hier elk uw lijstje! Slaat niemand over. E11 vooral, bezorgt de stukken sekuur!

En de goede Amsterdamsche kruiers reppen zich dat ze er den

ELF UUR.

I

Sluiten