Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij was Voorzitter van de Gevolmachtigde Commissie in zake de Attesten, en had in die qualiteit onderscheidene Kerkeraadsleden uitovnoodigd hem eenige inlichtingen te komen verstrekken.

Dit mócht natuurlijk.

Evengoed als een geschorst ouderling zijn recht niet verliest om in de ouderlingenbank te zitten, zoo verliest hij ook zijn recht volstrekt niet om in een kerkelijk lokaal te verschijnen, als een hiertoe gequalificeerd persoon hem oproept.

Nu nóg mag Ds. Renier precies hetzelfde doen en mogen de geschorsten evengoed opkomen.

Van iets onwettigs was dus geen sprake, en zoo schelden dan ook volkomen te goeder trouw omstreeks zes uur eenige Kerkeraadsleden aan de Kosterij der Nieuwe kerk.

Maar zie, tot hun verbazing stuitten ze hier op tegenstand. Ds. Westhoff en Ds. Van der Dussen weigeren den toegang, en de deuren der lokalen bleken op den sleutel te zijn gedraaid.

Toch ging men door. Een Amsterdammer is niet gewoon, zich aan verzet van onbevoegden te storen. Op last van Kerkmeesters wierd de deur der bovenzaal dan ook opengedraaid, het licht wierd opgestoken, en de broederen kwamen binnen.

Daar gekomen vernam men van Ds. Renier, dat de samenkomst thans geen doel meer kon treffen. Dat het geweest was voor de Attesten'quaestie, en dat deze quaestie, helaas, reeds denzelfden middag te drie uur door een machtsdaad van het Classicaal Bestuur was beslist.

Toch ried men elkaar nog een oogenblik saam te blijven.

Er was door Ds. W esthoff Kerkeraadsvergadering tegen zeven uur uitgeschreven. Deze was niet afgezegd. De ra'eJ-geschorste 'leden moesten daar dus heen. En de ?w£-geschorste, waaronder ook onderscheidene diakenen waren opgekomen, wenschten zich bij den Kerkeraad te vervoegen om advies.

Onder druk gesprek over de dingen die komen zouden, beidde men dus den klokslag van zeven.

ZEVEN UUR.

Toen het uur sloeg gingen de niei-geschorste leden van den Kerkeraad naar beneden, en verzochten heeren Kerkmeesters hen wel te willen bijstaan, opdat de heeren Westhoff en Van der Dussen niet weer geweld mochten plegen. De meeste geschorste broederen bleven zoolang boven.

Doch, helaas, toen men beneden kwam, had de zaak reeds een ernstiger aanzien gekregen. Ds. Westhoff had politie ontboden en binnen in de kosterij drie Agenten voor de deur der Kerkeraadskamer op post gezet.

Dit mócht natuurlijk niet. Hiertoe had ook de politie zich niet mogen leenen. In een bewoond huis mag geen politie toegelaten dan met toestemming van den bewoner of beheerder. In zijn over-

Sluiten