Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moed was Ds. Westlioff zijn boekje te buiten gegaan. En ijlings nam Dr. Rutgers als Eerst-gecommitteerde der Nieuwe kerk dan ook maatregelen, om aan dit schandaal, van in een kerk politie tegen broederen in te roepen, een einde te maken. .

De bewoner van het liuis, de heer Karres, ging naar het politiebureau, om onmiddellijk verwijdering van deze agenten te eischen, en op verzoek van Dr. Rutgers ging de heer Hovy met Prof. I* abius, als jurist, naar den Burgemeester, om zijn beklag over dit voorval te doen.

Dit hielp dan ook. . ..

Vrij spoedig verscheen een Inspecteur van politie, die stil zijn agenten meênam, en slechts buiten de deur wacht bleef houden, voor het mogelijke geval, dat er iets gewelddadigs gebeurde.

Overmits het echter van geen overwegend belang was, of men boven of beneden vergaderde, ried men toen de vergadering van den Kerkeraad op de bovenzaal te houden; te meer daar de vergadering tóch incompleet zou zijn, en dus in geen geval kon doorgaan.

Bij absentie van den Praeses, wierd volgens het Reglement, zijn taak toen door een ander leeraar waargenomen. De naamlijst wierd afgelezen. Geconstateerd, dat men onvoltallig was, en dus de vergadering verdaagd. Niet echter dan nadat de geschorste broederen hun brieven van schorsing hadden vertoond en het oordeel der vergadering hadden gevraagd, in hoeverre men deze stukken, als formeel geheel onwettig, kon erkennen.

Ook de behandeling dier vraag

moest intusschen uitgesteld!

Toen bad men.

Men droeg den nood onzer Kerken den Heere op; stelde de zaak in Zijn handen; en ging toen, terwijl de gedachten in veler hart zich vermenigvuldigden, omstreeks negen uur in tamelijk gespannen stemming uiteen.

IV.

EEN DEUR.

Elke deur met een slot schept een recht. Want bij elke deui van dien aard, doet zich de vraag voor: Wie heeft recht die (leiu h sluiten ?

Het groote Leidsche proces kwam ook over het sluitingsreclit van een deur aan.

En zie, gelijk geval was het hier.

Lezers van buitenaf moeten namelijk weten, dat aan de Nieuwe kerk op den Dam alhier een Kosterij is verbonden, en dat zich in die kosterij, links als men binnenkomt, een tamelijk ruime vergaderzaal bevindt, die, zeer net voor zitplaatsen ingericht, een kleine tweehonderd personen kan bevatten.

Sluiten