Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Korter gezegd: Het sluitingsrecht van een deur kan dus ook overgaan op den Gebruiker van een huis, een kamer of een zaal.

Yrage dus, of wellicht de groote vergaderzaal in de Nieuwe kerk tijdelijk of duurzaam op zulk een wijs aan een vast Gebruiker was afgestaan, dat de sleutel er van niet meer in de hand der Beheerders berustte ?

En ja, er zijn Gebruikers van deze groote vergaderzaal. Laat mij ze u op het rijtje af opnoemen.

Gebruikt wordt deze groote vergaderzaal :

1°. voor vergaderingen van den Kerkeraad.

2°. „ „ ji de Kerkvoogdij.

3°. B s de Classis.

4°. „ „ „ het Presbyterie.

5°. „ , » heeren Collectanten.

6°. als stembureel van Kerkeraad of Kerkvoogdij.

7°. voor losse bijeenkomsten, zooals nog onlangs voorkwam.

8°. „ te houden Bijbellezingen.

9°. , te houden Cursussen.

èn 10°. voor het ter lezing leggen van stukken van Kerkeraad of Kerkvoogdij voor de gemeente.

Deze ééne zaal dient dus voor tienderlei doel, en het genot ervan komt beurtelings ten goede aan tien onderscheidene verzamelingen van menschen.

Al het beweren, dat deze kamer uitsluitend Kerkeraadskamer zou zijn, gaat dus tegen beter weten in, en is — er is geen zachter woord voor — brutaalweg verzonnen.

Praeses en Scriba van het Classicaal Bestuur wisten evengoed als Ds. Westhoff met zijn scriba Aalders, dat deze zaal volstrekt niet uitsluitend Kerkeraadszaal was, maar dat dezelfde zaal naar vaste usantie, evenzoo gebezigd wierd b.v. voor de vergaderingen van de Kerkvoogdij en van heeren Collectanten.

Beheerders hadden dus te doen niet met één gebruiker, aan wien uitsluitend gebruik van deze zaal met het permanent sleutelrecht was afgestaan; maar met allerlei soort gebruikers, die beurtelings, nu de één dan de ander, in deze zelfde zaal vergaderden; en bovendien als Beheerders vergaderden zij er zeiven ook.

En nu willen we toch aan een ieder man van billijkheden, aan elk eerlijk hart dat recht verstaat, gevraagd hebben: Als een beheerder éénzelfde zaal beurtelings voor vijf, zes gebruikers moet gereed houden, is het dan ooit denkbaar of op eenigerlei wijze mogelijk, dal één dier vele gebruikers het recht zou bezitten, om die deur én voor de andere gebruikers én voor de beheerders af te sluiten?

Let wel, er is nu geen sprake van het recht om de deur te sluiten, gedurende den tijd dat er vergadering is; maar van het recht om de deur

Sluiten