Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn plicht kent, bij mogelijk gevaar voor het hem toevertrouwde pand doet en doen moet, namen ook wij ons voor reeds den volgenden morgen te doen, t. w. het aanstellen van bewakers.

Om geen opzien te baren, scheen het ons beter, die wakers reeds in den vroegen morgen naar de Kosterij te zenden, en vonden het zelfs geraden, er eer de wakers binnenkwamen, in persoon even aan te rijden. Men kon nooit weten, de Koster kon eens in de war zijn met zijn vele instructiën. Ook vroegen we den heer De Savornin Lobman met ons te gaan, en ontboden we Mr. Th. Heemskerk. Immers, het kon eens zijn, dat het Classicaal Bestuur dien eigen nacht reeds tot gewelddadigheden ware overgegaan. In dat geval kon er een oogenblik moeielijkheid ontstaan of ware allicht de hulp der justitie in te roepen. Dat rechtskundig advies noodig was, behoorde dus tot de gebeurlijkheden. En wie dat weet, neemt rechtskundigen bijstand meê.

Die voorzorgen bleken dan 'ook al spoedig gansch niet overbodig te zijn geweest.

Immers, nauwelijks was op ons schellen de deur der Kosterij geopend, of er vertoonden zich twee mannen, die verklaarden in last te hebben, ons den toegang te beletten.

Naar ons later ter oore kwam was Ds. Westhoff Dinsdagavond nog aan de Kosterij geweest; had daar wellicht iets gehoord van Dr. Rutgers' zeggen „dat hij de deur wel zou laten opersteken , en had ijlings tweeërlei maatregel genomen, om deze uitoefening van Beheersrechten met geweld te verhinderen.

De eerste maatregel bestond hierin, dat hij bij de heeren Lenssen & Co. een amerikaansch vleugelslot bestelde met order, om dit op de bewuste deur te schroeven, en voorts last gaf, om de vier paneelen van deze deur aan de binnenzijde met pantserplaten te versterken.

En de tweede maatregel was, dat hij dien eigen avond een bode der Diaconie, die toevallig aanwezig was, als waker voor dien nacht aanstelde, en reeds zeer vroeg in den morgen twee andere, door Dr. Vos gelaste, wakers zond, om, desnoods met geweld, den toegang tot zaal en kosterij aan heeren Kerkvoogden te beletten.

Deze wakers vonden we dan ook, en zij waren het, die, zij het ook op beleefde wijs, ons het handelen op ons eigen erf verhinderen wilden.

Toch schikte zich dit.

Deze wakers, die volstrekt niet vooraf geweten hadden, hoe ze er r inliepen, waren er niets op gebrand om te blijven. Ook al waren ze ' gebleven, ze hadden, toen onze wakers binnen waren, toch niets meer kunnen uitvoeren. En na eenig over en weer gehaspel met de politie, was omstreeks elf uur dan ook de wettige orde aan de Nieuwe kerk hersteld.

De onwettig ingedrongen macht had zich verwijderd. De wettige

Sluiten