Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kalmte die wachters laten arresteeren, en even doodkalm de kamer laten openbreken.

Welnu, zoo ook deed Dr. Rutgers.

En daarmeê deed ook hij niets dan zijn plicht.

VIL AMBTSEED.

Thans kom ik op een nog zonderlinger spraakverwarring bij de tegenpartij, die, helaas, de nauwheid van consciëntie uiet te voordeelig doet uitkomen.

Waaraan heeft een commandant aan boord zich te houden? Natuurlijk aan zijn orders! Waarnaar heeft een vorstelijk gezant zich te gedragen ? Natuurlijk naar zijn instructiën! Waaraan heeft een beheerder of lasthebber zich te binden? En het antwoord luidt nogmaals: aan zijn reglement.

Mag ik nu, eer ik verder ga, aan elk lezer op den man af vragen, of op dit drievoudige, stellige autwoord ook maar iets is af te dingen ?

Vragen b. v. of soms zulk een kapitein, zulk een gezant, zulk een lasthebber eerst nog zelf te beoordeelen heeft, of die orders, die instructiën, die reglementaire bepalingen ivel goed zijn?

Vragen of de uitvoering van zulk een last of order eigenmachtig door de gelastigden kan worden op zij gezet?

Vragen ook, of degeen, aan wien zulk een instructie of reglement opgelegd is, persoonlijk uit te maken heeft, of de lastgever, die hem dat reglement opleï, er wel in alle deelen toe bevoegd was?

En dan luidt het antwoord zeer zeker bevestigend in één enkel geval, t. w. als de eene of andere bepaling van zulk een reglement, gelijk bij de Synodale Hiërarchie, in strijd met Gods Woord is.

Maar is dit niet het geval (en daar is hier natuurlijk geen de minste sprake van) dan geldt het, naar alle deskundigen toestemmen, in eiken kring en op elk terrein als vaste levensregel: Dat een ieder zich heeft te gedragen naar zijn instructie, en alleen veilig gaat, wie zich houdt aan zijn reglement.

Die regel gold dus ook voor de Amsterdamsche Kerkvoogden. Voor hen evengoed, als voor elk ander. Hun bleef geen keus.

Ze konden niet maar doen wat ze wilden; maar waren als Lasthebbers en Beheerders aangesteld op bepaalde bedingen, en die icdingen waren hun opgelegd in een Instructie en aangezegd in een Reglement, waarvan aan elk hunner bij zijn optreden een exemplaar was ter hand gesteld.

Sluiten