Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onverrichter zake huiswaarts te keeren is altoos hinderlijk voor het hoog gevoel van den militair.

En iets soortgelijks nu overkwam dezen Classicalen redders van kerk en vaderland.

Ze waanden een complot, een oproer, een verbreking van het Kerkverband op het spoor te zijn. Om deze ramp af te keeren, kwamen ze met al hun macht oprukken. En toen ze vlak voor den vermeenden vijand stonden, vonden ze niets dan broeders, die zich als slachtlammeren lieten slaan.

De geschorsten deden niets. En zelfs de Kerkvoogden onder hen onthielden zich van alles, wat het Burgerlijk Wetboek hun niet uitdrukkelijk voorschreef.

Dit nu gaf op 6 Januari een schier dwaze positie, en het is, zoo we wél zien, in de koortsachtige drift door dit „min aangenaam figuur geprikkeld, dat de Classicale heeren toen van kwaad tot erger zijn voortgeschreden.

En vraagt men ons dan op den man af, of er van dat verbreken van het Kerkverband dan niets aan was, ziehier dan ons openhartig antwoord.

Sedert mijn eerste optreden in 1S67 heb ik nu twintig jaren lang nooit een wolf op mijn hart gesmoord, en steeds, al te vrij en onbewimpeld misschien, mijn denkbeelden blootgelegd. Zeer terecht vertelt meer dan één dan ook, dat hij reeds voor tien en meer jaren mijn toeleg doorzag. Geen wonder, want die toeleg wierd nimmer verbloemd.

En zoo is dan ook nooit door mij verheeld, dat de Kerken dezer landen m. i. strikt goddelijk recht hebben, om zich aan het verband met de hoogere Besturen te ontrekken. In honderd nummers voor één van de Heraut staat het.

Ik maintineer nu nog voor de Kerk van Amsterdam dit haar van

God gegeven recht.

Ja meer nog, ik beweer dat de Kerk van Amsterdam ook naar mensehelijk recht er toe bevoegd is, en wacht de uitspraak hierover te zijner tijd, niet van de Synode, maar van den Hoogen Raad.

Men heeft dus volkomen gelijk, als men zegt. dat ik openlijk het recht, en c. </■ den plicht van Amsterdam, om van Kerkenorde te veranderen, telkens en telkens weêr bepleit heb.

Ja, ik ga verder, meer dan eens is na 4 November j.1., toen het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland zijn dreigbrief inzond, de vraag of Amsterdam c. q. thans zou moeten breken ook onder mijn trouwste vrienden besproken.

Meer dan één hunner ried hiertoe; en"jtoen aanvankelijk twaalf leeraren hier ter stede zich opmaakten 'om een last „dien ze

Sluiten