Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delfde, en nu opeens als Classicaal Bestuur de meerderheid van den Kerke raad ringelooren komt, biedt een al te stuitend schouwspel van onbetamelijkheid er. krenking van recht! En toch, juist zoo ging het hier. De heerenVos, Höveker, Posthumus Meyjes, Hermanides en wie niet al, behoorden tot de kleine oppositie in den boezen' van den Herberaad, en komen nu in deVi Classicalen mantel plotseling opdagen om hun medeleden uit dienzelfden Kerkeraad, wat men noemt, .kerkelijk te behandelen."

Een stuitende onkieschheid, die nóg hinderlijker karakter vei • toont, indien men weet, dat de heeren Adriani, Vos c. s. al de macnt die ze thans legen ons misbruiken, uitsluitend aan de beginseltrouw der Gereformeerden te danken hebben.

Ook op de Classis van Amsterdam bezaten de Gereformeerden de meerderheid. Zij hadden het dus in hun macht gehad, om hun eigen mannen in het Classicaal Bestuur te kiezen, en er de heeren Adriani, Vos c. s. uit te houden. Maar uit beginsel, uit trouw aan hun overtuiging, hebben ze zich van meêstemnien onthouden, en alleen door deze onthouding van de Gereformeerden zijn de , Vredelie venden" in het Classicaal Bestuur de alleenheerscliers geworden.

Hoe dus ook bezien, van alle zijden is hier gemis aan nobeler zin; ontstentenis van correctheid van gedraging; volslagen gebrek aan dat fijnere in den levensvorm, waaraan men zelfs bij heidensche volken in de rechtszaal gewend was.

Metterdaad men staat hier voor een kerkelijke rechtspleging, die beneden de rechtsbegrippen der gansch o/i.beschaafde volken zinkt.

Wat de rechters van instructie verzuimden te doen, willen wij daarom in hun plaats ondernemen. Het „misdrijf' moet opgespoord. Maar, eilieve, waar schuilt het?

„ Verregaande onrechtzinnigheidbazuinen de Classicalen door liet land. Maar geen kind in het land gelooft wat ze zeiven, toen ze het neerschreven, evenmin geloofden.

„ Plan tot diefstal," of gelijk de heer Ds. Hogerzeil ons nariep, „toeleg om de kas mede te nemen." Maar ook deze aanklacht compromitteert hem, die haar in dorst dienen, meer dan ons, die ze geldt.

.Complot in den BroederkringEerst door de Classicalen in de advertentie van 10 Januari, en later nóg potsierlijker door C. in het Utrechtsch Dagblad, ons naar het hoofd geworpen. Maar ook met dit verzinsel liepen meer de verzinners er in dan :qj, die ze belasterden.

, l)ai we de Attesten wilden weigerenƒ" Maar sinds wanneer kan

Sluiten