Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gens art. 1 al. 4 nooit zal toelaten, dat een Classicaal Bestuur doende wat des Kerkeraads is in Beheerszaken handele; 2°. volgens art. 40 eventueel geschorste Kerkvoogden zal blijven erkennen als in volle iunctie zijnde: en 3°. volgens art. 45 nooit zal gedoogen dat er zonder goedkeuring van H.H. Kerkvoogden getornd worde aan het reglement

w. g. G. J. YOS Az.

Neen maar, zegt ge, dat kan niet waar zijn! Dat is om te eieren r)! Heeft Dr. Vos dat beloofd? ' 8 En toch, het is zoo.

De verklaring met zijn naam er onder ligt in het Archief van den Kerkeraad, en m de goedgekeurde Notulen van de vergadering der Kerkelijke Commissie van 9 December 1875 staat het opgeteekend. Maar we zullen u meer zeggen.

Precies dezelfde verklaring en plechtige belofte is ook onderteekend door Ds. B. J. Adriani!

Nog onmogelijker! roept ge uit.

Ds- Adriani had geprotesteerd! Ds. Adriani was er om uit de Kerkvoogdij gegaan! Heel den toestand had hij voor onwettig verklaard!

Alles waar! Dat is ook zoo! En toch, ik kan er niets aan webeteren, maar ook Ds. Adriani is op 10 April 1879 toch weer lid der Kerkvoogdij geworden, en heett alstoen plechtiglijk met zijn eigen handteekening precies hetzelfde beloofd wat Dr. Vos beloofde op 9 December 1875. 1

Maar zijn er dan twee firma's Adriani-Vos? vraagt ge. Want dat kunnen toch dezelfde Heeren niet zijn, die thans namens het Schrikbewind hun lijnrecht hiertegen indruischende beweringen onderteekenden! VV e zouden het met u zeggen.

Maar toch vergist ge u.

Het zijn beide malen precies dezelfde Heeren, die alzoo beloofden aldus yedaan hebben!

Onbegrijpelijk!

Nu, ge zult nog meer onbegrijpelijke dingen hooren!

\\ eet toch dat precies dezelfde plechtige belofte op 13 Mei 1880 ook is afgelegd en onderteekend door Ds. N. //. de Graaf; ook een lid van het Classicaal Bestuur.

Op 10 April 1879 ook plechtiglijk voor God als bezworen is door Bestuurs HoVeker; toen de miJn sprong, evenzoo lid des Classicalen

Ja> dat even dezelfde plechtige verklaring ook geteekend is door de heeren Prof. Dr. J. W. Gunning op 10 April 1879; door Ds. Brumme kamp m April 1877; en wat u nog meer verbazen moet, ook door

') Zeg liever: om bij te schreien!

II. 3

Sluiten