Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenerzijds door iets prijs te geven wat hij in handen had. en anderdeels door een nieuwe borstwering op te werpen.

Er was in 1875 ook bepaald, dat, raakte de Kerkeraad in het ongereede, de Kerkvoogdij, buiten den Kerkeraad om, geheel zelfstandig zou kunnen optreden.

Dit was een geduchte schans, waarmee we, ware ze niet geslecht, thans heel wat konden afweren.

Maar om te gemoet te komen aan veler bedenking, en veler protest, zoo het kon, te ontwapenen, besloot men, dit voordeel liever prijs te geven, dan ook maar eenigszins een bedreiging in den rug vrij te laten.

Onze eerste wijziging ging dus volstrekt niet verder dan 1875, maar trok integendeel een zeer aanmerkelijk voordeel, dat ons in 1875 verzekerd was, terug.

En daartegenover nu achtte men het geraden het bekende 41e artikel in ons Reglement in te schuiven, dat ten overvloede hier nogmaals sta afgedrukt:

Bijaldien de Kerkeraad (zoo Algemeene als Bijzondere), bij het vervullen zijner roeping om de gemeente bij Gods Woord te honden en de drie Formulieren van eenigheid als accoord van kerkelijke gemeenschap te handhaven, op zóó ernstige wijze mocht worden bemoeielijkt, da' hij zich genoodzaakt zag in volstrekten zin naar het gebod, dat men Gode meer gehoorzaam moet ziju dan den menschen, te handelen, of door schorsing of afzetting van meerdere zijner leden, of uit wat oorzaak ook, zich zijn recht om als wettig bestuur der gemeente op te treden betwist zag, en hetzij een ander bestuur zich in de zaken van deze Gemeente mengde om te willen doen wat des Kerkeraads is, of ook een tegen-Kerkeraad geformeerd werd, zal de Commiss e voortgaan met den oorspronkelijken Kerkeraad, die de gemeente bij Gods Woord zocht te houden, als den eenig ivettigen te erkennen, en bij de uitvoering van alle bepalingen van dit Reglement, die van ,/Kerkeraad''gewagen, uitsluitend hem daaronder verstaan.

Dit artikel kon in 1875 nog niet ingevoerd, overmits de betwisting van het recht der Gemeenten om van Kerkverband te veranderen in 1875 nog verre lag.

De Kerk van Amsterdam was van Kerkverband veranderd op 24 Mei 1578.

De Kerk van Amsterdam was nogmaals van Kerkverband veranderd (zelfs zonder hierin gekend te zijn) in 1816.

Waarom zou ze dan niet nogmaals van Kerkverband mogen veranderen, nu weer ruim vzeventig jaren van ballingschap" verloopen zijn ?

Men zou zoo zeggen: Was de Kerk van Amsterdam eertijds tot

Sluiten