Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Complot, om te geraken tol een algemeene kerkelijke Revolutie, door Roof van geld en goed gesteund.

Revolutie, door Complot ingeleid, en door Roof gesterkt.

Dat is het gruwelijk bedrijf, waarvoor wij, Geschorsten, zullen terecht staan.

Want wel stikte het Classikaal Bestuur van Amsterdam door deze toch reeds zoo donkere aanklacht, nog den zwarten draad van .verregaande onrechtzinnigheid'1'' ; maar, de Hervorming zei het immers, dat Classikaal Bestuur doet in „gedrochtelijke fictiën", en bovendien ■>ok die „verregaande onrechtzinnigheid" zit in de Revolutie in.

Er is Complot gesmeed.

Gesmeed in dien infamen * Broederkring", waarin alles vooraf wierd bedisteld.

Complot gesmeed blijkens het feit, dat in den Kerkeraad niet de adviezen van de H. H. Hogerzeil, Vos, enz. wierden gevolgd, maar die van hun tegensprekers.

Complot gesmeed, zooals blijkt uit „het geraas", waardoor de inin-gelukkige adviesgevers soms in hun redekavelingen gestoord '.vierden.

Kortom, gecomplotteerd is er ; want er was een meerderheid, die doorging, en een minderheid die de vlag moest strijken.

En dat kón natuurlijk niet. De meerderheid had beliooren te zwichten.

Dat nu voorts heel dit Complot slechts een fijn gesponnen plan was, om te komen tot Revolutie, is te zonneklaar om het te bewijzen.

Er was een Vrije Universiteit.

Die tobde, om haar leerlingen aan een kerk te helpen.

En toen is, „aux grands maux les grands remèdes", de goede kerk onzer vaderen kort en goed aan die Universiteit opgeofferd.

Wild en rauwelings verbrak muitzucht de banden van het gezag!

En overmits nu zulk een bedrijf geld kost, en wy Geschorsten dat niet hadden, is toen in den boozen kop van één onzer de demonische gedachte gevaren, om de elf kerken van Amsterdam (met de Koepelkerk incluis), en voorts met al den schat van het Grootboek, door heimelijke list aan de Gemeente van Amsterdam te ontfutselen, en, na gepleegden roof, alle rae<-complotgenooten „naakt aan den dijk fce zetten."

Een driest bestaan, voor Calilina's vermetelheid ter nauwernood onderdoende!

Een samenzwering, doelende op Roof en Revolutie!

Of erger nog een „schijnheilige" samenrotting! Want, weet ge, al wat onzerzijds van de Attesten gerept wierd, was slechts schijnvertooning en bedrog.

Sluiten