Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19 malen. Eerst iets drukker. Later al slapper. In 1882 hield men drie vergaderingen. In 1883 zes. In 1884 vijf. En ook in 18b5 kwam men niet meer dan vijf malen saam.

Wat dunkt u, lijkt dit veel op een rijpend complot ?

Maar er is meer van te zeggen.

Van deze 19 vergaderingen waren niet minder dan zeven lees- en dispuut-avonden, waarin de beginselen van ons kerkrecht wierden bepleit, meest door Dr. Kuyper, een enkel maal door Dr. Rutgers.

En wat daar dan wel verteld wierd ?

Wel, dat zal dan nu het geheim moeten wezen, en daarom heeft Dr. Kuyper dan zeker in zijn Tractaat van de Reformatie der kerken, de toen gehouden lezingen letterlijk doen afdrukken en doen rondzenden aan het groote publiek.

Denk er ook om, dat op de ledenrol van dezen „Broederkring o. a. ook de namen staan van de H.H. predikanten Krayenbelt, Deetman, Geselschap, Van der Horst en Van der Dussen; en dat de laatstgenoemde, die zich thans bij de redders van kerk en vaderland liet inlijven, 'schier elke gewichtige vergadering, met name die over de Attestenquaestie, heeft bijgewoond.

Ook in dien „Broederkring" kan het Complot dus kwalijk gehuisd hebben.

Die „Broederkring" was een allerordinairste Clubvergadering, zooals men in elk Parlement Clubs formeert.

Onze Tweede Kamer telt maar 86 leden, en toch reeds dit aantal bleek te groot, om, zonder voorafgaande bespreking van gedragslijn, te geraken tot doeltreffend debat.

Ook onze Antirevolutionaire Kamerleden formeerden daarom een Club; en de Liberalisten hebben hun Club; en de Roomschen hielden óók saamkomsten; alleen de Conservatieven waren er te klein in 't cijfer voor.

Geen wonder dus, dat men voor onzen Kerkeraad, die voltallig ruim 140 leden telt, óók vooraf samensprak.

Dat doet men in Parijs, in Londen, in Berlijn en in Brussel! Waarom zou men het ook niet in ons ordelievend Amsterdam doen ?

Hoe ook bezien, in den „Broederkring" kan dus het Complot niet zitten ').

*) Het vermakelijk en potsierlijk verhaal, dat het Utrechtsch Dagblad omtrent dit complot mededeelde, is te pikant om het hier niet af te drukken.

Het kwam hierop neer:

«Uit zeer vertrouwbare bron kunnen we van de Amsterdamsehe kerkelijke quaestie de volgende interessante bijzonderheden mededeelen.

«Er is te Amsterdam eene veieeniging van kerkeraadsleden, welke geheel bestaat uit volgelingen van Dr. Kuyper. en die steeds, zoo dikwijls dit noodig is, vóór de openbare kerkeraadsvergadering bijeenkomt en daar vaststelt, hoe men in den kerkeraad spreken en stemmen zal. Aangezien de leden dezer vereeniging over de meerderheid in den kerke-

Sluiten