Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gissen beteekent niets; in zaken, tegenover een eerzaam kooper, mag niemand op vermoedens afgaan. Hoe velen kochten geen dolk met het eerzaamst bedoelen! En bovendien, die man hoefde aan dien winkelier niet te zeggen, wat hij met dien dolk doen ging. Tot die vraag zelfs was de verkooper niet gerechtigd!

Of op de attesten overgebracht!

• Als men modern is naar het heilig Avondmaal te gaan, natuurlijk, dat is doodelijke zonde. En als de Kerkeraad geweten had, dat de leerlingen van de H.H. Berlage c. s. modern waren, zon het wel God geklaagde schande geweest zijn, bijaldien de Kerkeraad hun ook maar één attest had durven uitreiken. Maar. . . . dat wist de Kerkeraad niet zeker!

Wel had het er al den schijn van!

Wel is er niemand in heel Amsterdam, die het anders gelooft.

Wel zou de heer Hogerzeil, als men zijn pink eens in de deur klemde, zelf voor God moeten erkennen: „Ja, eigenlijk, Heere, mijn God, geloof ik het zelf ook niet anders!"

Maar.... het is niet reglementair bewezen.

Hun is wel gevraagd, of ze den Heere Jezus gingen belijden, en wel hebben ze botweg op die vraag gezwegen; maar dat mócht de winkelier in attesten hun dan ook niet afvragen.

Wilden zij niet spreken, dan moest het begaan van zoo doodelijke zonde hun vrij gelaten.

Hun die doodelijke zonde te willen beletten, o, het ware misschien Christelijke liefde, maar in geen geval ware het „slipt reglementair" geweest!

Zeg zelf, eertijds soms zoo treffelijke Hogerzeil, hoort ge bij dit uw casuïstisch beweren, het fundament zélf der zedelijkheid niet onder uw voeten kraken ?

Een ,gedrochtelijke fictieeen Jammerlijke uitvlucht," noemde een modern weekblad het.

En gij zijt Christenleeraar!

En den band zelf der zedelijke verantwoordelijkheid sueedt ge in zijn fijner weefsel door!

X.

IS REVOLUTIE ALTOOS ZONDE?

„Rebelleeren", .muiten", „opstaan", „oproer in het land verwekken", is in den gemeenen zin een gruwelijk, gansch vermetel, van God gevloekt bedrijf.

Sluiten