Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ah, zoo! dus is niet „alle" Revolutie zonde. Eer omgekeerd zijn er dus ook Revolutiën, die mochten, moesten; die plicht, en eer, en vreeze Gods gebood.

Van 1688 leeren onze kleinen op hun tabelletje: ,Engehche Revolutie. Willem III verdrijft de Stuarts

En nu, neem wat boekje van Nederlandsche historiën ge wilt, op openbare en neutrale en bijzondere scholen, overal en allerwegen vindt ge ook déze Revolutie als heldenstuk, als blijk van vroom bedoelen in onzen Willem van Oranje geloofd.

Twee Revolutiën dus reeds, beide om het eerzaamst, en beidemaal ineengevlochten met Oranjes schoonen naam.

Toch voegen we er nog een derde aan toe.

Ook met Oranje!

Toen in 1813 heel ons land tegen Prankrijks satellieten opstond.

Ook een Revolutie, door den overkalmen Van der Palm in het zangerigst proza bezongen.

Reeds drie Revolutiën dus voor één, die geen brandmerk, maar eere brachten, en die met name door de deftiger leeraars, zoo hier als overzee, steeds van den kansel zijn hoog gehouden.

Het antwoord op de vraag is er dus.

Is Revolutie altoos zonde?

Stellig neen!

XI.

MA.AR IN DE KERK DAN TOCH?

Nog houdt men aan.

Dan niet alk Revolutie zonde; soms Revolutie zelfs blijk van vreeze voor God; maar. . . . ,dat ziet op -politieke beroering; en gij, geschorste Opzieners, hadt in de Kerk oproer gesticht."

„Op politiek erf moet het soms tot Revolutie komen. Anders had een Vargas half ons land uitgemoord. Maar dit redt u niet. Gij stondt op als muiters tegen „kerkelijke" reglementen. En dat nu is het onvergeeflijke. Want in de Kerk mag zoo iets nooit!"

Inderdaad ?

Mag in de Kerk zoo iets nooit?

Mag in de Kerk nooit een gemeente, een prediker, een kerklid gehoorzaamheid weigeren aan wat een hooger Kerkbestuur gebiedt ?

Dit vatten we niet.

We meenden toch op 31 October jarenlang van de „gezegende Kerkhervorming" te hebben vernomen. We meenden, dat de Synode zelve alle predikers tot gedachtenisviering van die „gezegende Kerkhervorming" had aangespoord. We meenden, dat men onder ons, Protestanten, het verdoemen van Luther als oproermaker nog aan Rome

Sluiten