Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEKST: Johannes 7, vs. 37 en 38.

en op den i. a atstkn dag, den grooten van het feest,

stond Jezus en riep, zeggende: zoo iemand dorst

die kome tot Mij en drinke. DlE in Mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stroomen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeijen.

Jeruzalem's vreugde verkondigt den tijd, dat het volk van Israël als één ligchaam zich om 's Heeren heiligdom, als om zijne ziel, moest verzamelen. „Gij zult vrolijk zijn op uw feest' spreekt de Heere, reeds door de stem van Mozes. En de kinderen Israëls nemen takken van schoon geboomte, en bouwen hutten op straten en pleinen, in de hoven en op de daken; zij dragen palmtakken, en meijen van digte boomen al wuivende in hunne handen. Van heinde en verre zijn zij opgegaan; Jeruzalem's poorten begroeten zij met lof, zingende de liederen Hammaaloth. — Doch als wij in gedachten de voorhoven des tempels naderen, spoedt het feest der loofhutten ten einde. De gouden kandelaren, die ten tijde des avondoffers branden, zijn reeds weggenomen. Voor de laatste maal be-

Sluiten