Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Van den tempel zullen Israëls wateren uitvloeijen, eene fontein zal uitgaan uit het huis des Heeren. Maar Siloam's wateren ontspringen niet in het heiligdom des Heeren. Maar ook uw tempel zelfs, o Sion! is niet anders dan een schaduw der toekomst. Wat vergaderen zich dan de stammen in de voorhoven, en zegenen de gouden kruik in èiloam s fonteine gevuld, alsof zij daarmeê de profetie der vaderen in vervulling zagen! Die in hun midden verkeel t, is meer dan de tempel: „Zie, de tabernakel Gods is bij de menschen. De tempel der profetie wordt in Christus den Heere gebouwd. Het Lam, dat in de stad Gods prijkt als de tempel, is binnen uwe poorten, o Jeruzalem! Uit Zijnen altaar dalen de wateren af, levende wateren zullen uit Hem des zomers en des winters zijn. Hoort ge 't met, gij jonkvrouwe Sions: „zoo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke"! „Hij zal uwe ziel verzadigen in groote droogten" - ja „die in Mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stroomen des levenden waters zullen uit zijn binnenste vloeijen !" -- O, aan Uwe voeten, getiouwe getuige! dat wij Uwe tegenwoordigheid te dier plaatse biddend opmerken!

Als m t verborgen is de Heere naar~het feest opgegaan o! Hij gaat zoo gaarne met de stillen in den lande.— En reeds lang hebben de joden elkander toegefluisterd: „waar is Hij?" eer dat Hij Zijne voeten plant te midden der scharen. Onverwacht,"vrijmoedig koninklijk treedt Hij op - dagen lang, uren aanéén:

Sluiten