Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liier nieuwsgierig begluurd, gindscli vijandig beluisterd, elders met strikken des doods omspannen. — Eeeds spoedt het feest ten einde en nog is Hij daar, en Zijne stem vloeit als eene zoete vertroosting, verheft zich in heilige bestraffing, breidt zich uit in de kracht Zijner waarheid. Nog is Hij daar, en Zijn aangezigt straalt van koninklijke majesteit, omteekend door de zacht weemoedige trekken van hoogepriesterlijk medelijden. „En op den laatsten dag, den grooten van het feest" — o! wonderbare voorbeduidenis op Hem, die den laatsten dag Zijner woestijn-reize tot den grooten dag van Sions feest zal wijden door Zijn dierbaar bloed! — „En op den laatsten dag, den grooten van het feest"— o gel.! in den Heere alleen kan de laatste dag van ons loofhutten, het einde onzer woestijn-reize, de groote van het feest der tabernakelen zijn; wanneer het aardsclie huis dezes tabernakels gebroken wordt, overkleedt Jezus alleen met de woonstede, die uit den hemel is.

„En op den laatsten dag, den grooten van het feest, stond Jezus en riep". Gel.! daarom bovenal heb ik u genoodigd om eene wijle te toeven bij den Gezegenden, Die Zijne stem doet vernemen, of wij toch opmerken mogten, hoe de discipel der liefde ons Zijn beeld teekent „staande en roepende". Waar de Heere Zijnen koninklijken scepter voert, wordt Hij ons tevens verkondigd als gezeten op den troon Zijner Majesteit. Buigt u voor Hem, gij volkeren! „kust den Zoon, opdat Hij niet toorne! Maar in Zijne hoogepriesterlijke toewijding, barmhartigheid en voorspraak daagt Hij op voor t zoekend oog en t heil

Sluiten