Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ik niet kon gelooven. Drie dagen lang ging ik daar in groote benauwdheid onder gebukt. Donderdagsavonds moest ik er naar toe. „Jufvrouw," zeide ik, „het zal u wel verwonderen dat ik zoo spoedig weder bij u kom/' (want dat Tas ik niet gewoon). Zij zeide: „gij komt mij niet te veel." Ik hernam. „Ja Jufvrouw, ik kom om te hooren wat gij door die kreupelschool verstaat; ziet gij dat mijn werk niet goed is?" „Wel neen," zeide zij, „maar bij ons was een man die dat veel zeide." Zij vroeg mij of ik wel werkzaam was met de drie ambten van Christus. Ik antwoordde dat ik bidden noch zuchten kon. Zonder mijne bezwaren opgelost te zien ging ik huiswaarts. Toen ik te huis gekomen was viel ik op mijne knieën neder, en riep uit- „Och, Heere Jezus, er is mij gevraagd „of ik met uwe drie ambten werkzaam was; en ik „weet het niet; mocht gij het mij ontdekken." Toen toonde mij de Heere dat ik al langen tijd zoo werkzaam geweest was, aangezien ik gedurig bad om van hem geleerd te worden, en dat hij voor mij mocht intrer'en bij Zijnen Vader en mijne schuld verzoenen, en dat hij mijn hart mocht reinigen van de zonde en over hetzelve heerschen; en hierin toch bestond het gebruik maken van zijne drie ambten. Ik geraakte weder uit die zeve des satans en kwam in een ruim en toevlugtnemend geloof. Ook gebeurde het op zekeren tijd, dat ik een bekeerd man zijn weg hoorde vertellen; hij was een ruw, goddeloos mensch geweest, buiten staat om een letter te lezen, hij deelde mede hoe hij redding voor zijne ziel gevonden had, ja, dat hij

Sluiten