Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleefd heeft, en maar één arm had. Ik moclit het zoo levendig aan den Heere Jezus opdragen, en durfde eerst niet bidden om te sterven of de Ileere Jezus mocht het aannemen en er voor intreden. Ik raakte het zoo klaar aan den Heere Jezus kwijt, en toen bad ik dat de Heere het nu maar wegnemen mocht; en mijn gebed werd verhoord. De Heere nam het op in heerlijkheid; niet alleen kon ik dit gelooven, maar ook mijne vrouw. Een zoontje hebben wij verloren op ruim vierjarigen leeftijd; dat was een wonderkind. Men bespeurde er iets anders in als in andere kinderen. Alle vromen hadden veel met hem op. Des daags voor hij stierf had ik veel werk met hem tusschen den Heere en mijne ziel, en kon des avonds niet naar bed komen, schoon ik den vorigen nacht bij hem gewaakt had. Ik ging des nachts om twaalf uur buiten op de bank zitten, al biddende dat de Heere Jezus voor hem intreden mocht. Toen werd ik bepaald bij den Hoogepriester van het oude "Verbond: als die inging in het Heilige der Heiligen moest hij den borstlap met de namen der twaalf stammen Iraëls er op, voorhebben. Toen zag ik ■door het geloof op klare wijze dien grooten Hoogepriester Jezus voor den troon des Vaders met al de nairien zijner uitverkorenen als ingegaan met Zijn dierbaar bloed in het heiligdom , nadat hij verzoening had aangebracht. Daar nam de Heere Jezus het kind zoo klaar van mij, en nam het voor het zijne aan, en maakte mij los van hem. Den anderen dag stierf hij. Toen kwamen des avonds üanen en de Jufvrouw bij ons aan huis; zij begeerden hem

Sluiten