Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

Onze trouwe wachters uit vorige eeuwen, die door den Heere gesteld waren op Sions muren, teneinde nauwlettend toe te zien, of er gevaar dreigde, en alsdan de inwoners te waarschuwen, hebben zich van hun taak voorbeeldig gekweten. Hoe ze ook op sommige punten van ondergeschikten aard verschillend dachten, als het op de ondamenteele stukken aankwam, waren ze eensgezind. Zeer sterk kwam dit ook uit, waar ze spraken of schreven over den anti-Christ; dan wezen ze allen met den vinger naar Rome, beslist en fier uitsprekende, dat daar die mensch der zonde, de paus, te zien is.

Helaas, de meeste leeraars onzer dagen zien den geest van den anti-Christ niet werken en woelen door het gansche Oude Testament heen, vanaf den val des menschen tot aan zijn belichaming in den paus van Rome. Dit zou op zichzelf reeds een ernstige en diepe studie zijn, die profijtelijk zou wezen in meer dan één opzicht vooral om te doen zien, dat de paus de anti-Christ is! Sommigen mogen in hunne blindheid zeggen, wat is er ons aan geiegen, of de anti-Christ reeds in de wereld is or dat hij nog komen moet. Anderen weer bestrijden wel Rome, doch stellen de gruwelijkheid en het gevaar ervan niet duidelijk voor oogen, opdat elk daarvan een afschrik en weerzin zou krijgen. Rome moest bestreden worden met wapens uit Gods Woord, vervolgens uit de Kerkelijke en wereldlijke geschiedenis, en niet minder met de ge-

K F oud-vaderen- °ok hierin staan de meesten onzer hedendaagsche leeraars niet öp den muur, maar veeleer daar achter, zoodat ze de gevaren niet zien. Enkelen ziin er wel onder hen, die het volk zeer goed konden inlichten, doch terwille van den valschen vrede vermijden ze en heiligen oorlog, alzoo hun oordeel verzwarende, daar

Sluiten