Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoovele ongewaarschuwde zielen van hunne handen geeischt zullen worden. Lees Ez. 34. Evenals door 't geheele Oude Testament de gouden draad loopt, waarlangs Christus eindelijk in menschelijke gedaante Zich te Bethlehem openbaarde, waar de schaduwen en offeranden heenwijzen naar den Heere Jezus Christus, evenzóo wijzen de Profeten en later Christus en Zijne Apostelen den anti-Christ duidelijk aan. De listigheid der Roomsche vossen is echter niet licht te doorgronden, waar ze zich als in schaapskleederen voordoen, terwijl ze grijpende wolven zijn. Let er op, hoe ze bedriegelijk in en voortkruipen als slangen, en onbeschaamd als kikvorschen in de huizen der grcfoten springen. Dat velen onder ons, zelfs leeraars, dit niet zien, is geen gunstig teeken, doch ten allen tijde zijn er valsche profeten, apostelen en leeraars geweest, en hun geslacht is nog niet uitgestorven. Men zag het dan ook in oude tijden gebeuren, als de profeten en priesters hun ambt niet getrouw waarnamen, dat de Heere voor dat werk extra personen riep, soms minder in aanzien en geleerdheid dan de eersten. Dat dit voor die gewaande leermeesters, die van geen goddelijke zending wisten, een doorn in 't oog was, laat zich begrijpen, zoodat ze niet zelden het volk tegen hen opruiden, of rechtstreeks hun vijandschap toonden. Denk slechts aan de Farizeën en Schriftgeleerden, hoe ze Jezus en Zijne Apostelen tegenstonden en vervolgden! Men moest zich maar bij hunne leer neerleggen, en had maar te gelooven wat zij leerden. En wee dengenen, die aan hun gezag twijfelden of daaraan durfden tornen! Dezulken staan in eigen oogen zóó hoog, dat ze geen raad of aanwijzing van een leek kunnen verdragen, doch gelukkig, dat God den persoon des menschen niet aanziet, maar doorgaans het zwakke en onedele verkiest.

Lees daartoe met aandacht de volgende bladzijden!

Van het Roomsche standpunt beschouwd, is Rome trotsch op haar vooruitgang in Nederland. Immers de geschiedenis leert ons, dat ten tijde van de Prinsen van

Sluiten