Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN DROOM UIT HET JAAR 1517 Een stukje uit „Sions worstelingen" geschreven door

JACOBUS FRUYTIER

(in leven Predikant te Rotterdam)

Het is verbaasdmakende, en doet ons zien, dat God uit kleine beginselen en door zwakke middelen, ja, door tegenstrijdige, wonderen kan uitvoeren. Zalig zijn ze, die op Hem vertrouwen, Zijne daden zijn wonderlijk. — Ja, wat was Luther? Wie had gedacht, dat zoo'n arme monnik, die geen bedoeling had om den paus tegen te spreken, maar voor hem, zelfs nadat hij hem al vervolgde, groote achting had, zoo een werk zoo verre zou hebben uitgevoerd?

Aanmerkelijk was de droom, dien de keurvorst Frederik van Saksen, de Wijze genoemd, droomde in 't jaar 1517, den 31sten October, zijnde dien eigen nacht, wanneer Luther den volgenden dag, buiten kennis van den keurvorst, zijn eerste stellingen tegen de aflaten deed aanslaan aan de slotkerk te Wittenberg. Deze vorst onthield zich met zijn broeder Johannes te Schweinitz, op dien nacht als hij den droom droomde. Het was in den nacht vóór Allerheiligen, 's Morgens vroeg opstaande, teekende hij alles op, om niets te vergeten; verhaalde dien kort daarna met veel nadruk aan zijn broeder, die toen bij hem was, in de tegenwoordigheid van den kanselier, en wel op deze wijze:

„Heer broeder, ik moet u vertellen, wat mij dezen nacht in een droom is voorgekomen. Gaarne wilde ik de beduiding daarvan weten. Ik heb alles zoo wel aangemerkt, en alles is mij zoo diep ingedrukt, dat ik niets daarvan zou kunnen vergeten, schoon ik nog honderd jaarleefde. Want driemaal achtereen heeft zich

Sluiten