Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

venen uit het vagevuur. We moesten tot protestanten niet behoeven te zeggen, dat ook dit onbijbelsche punt een uitvindsel van Rome is, om haar beurs te spekken!

Onze groote hervormers spraken met geen zoete en zachte woordjes tegen Tetzel en de andere Roomsche bedriegers, maar ze schudden hunne hoorders wakker Itnet krasse woorden, opdat ze zouden zien, in welken sevaarvollen toestand ze waren en door de priesters geïouden werden. Ook onze latere oud-vaderen lieten hunne item als een bazuin hooren, in tegenoverstelling van ;hans, waar men zich toelegt op het wegdoezelen der Scheidslijnen.

1 Hoe kan men dan met dat Rome samengaan, dat liiets anders is dan een voortzetting van het heidensche lome, al is er dan met een Christelijk tintje, door allerlei uitwendigheden, een schooner glans aangegeven? Hoe :an men met Rome tegen de revolutie stellen het volle iVoord des Heeren, waar Rome een heel ander Evangelie irengt dan de Kerk der reformatie! Doe uwe oogen open <;n zie, dat bij Rome de stoffelijke belangen enz. no. 1 zijn, :n dat ze er een stukje godsdienst bijnemen, om hunne tomme volgelingen zoet te houden, of ze anders te bedreigen, als ze eenig gehoor verleenen aan de ketters. Eigenaardig is het in onzen tijd, dat Rome cursussen lioudt voor andersdenkenden, hopende enkele onwetende In verdeelde protestanten voor hunne leeringen te winlen, terwijl ze hare volgelingen ten strengste verbiedt, te 'taan luisteren bij kettersche sprekers, wetende, dat de sloomsche leeken zoo gewoon zijn in het donker te leven, Hat ze vreemd zouden opzien als ze onder het licht des évangelies kwamen.

. Laat ons dus op onze hoede zijn, dat we door onze itemmen de coalitie voor goed weg houden. Dus nooit lamenwerking met dat Rome, dat alle ketters vervloekt, |in dat onze bijbelgenootschappen een pest noemt. Laat u >ok niet wijsmaken, dat Rome tegenwoordig anders is als 'oorheen, daar ze nog nooit iets van hare gruwelen erkend

Sluiten