Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het hart gelooft. Hier tegenover leert Rome, dat de Heere Jezus nog dagelijks, door de kracht van 's priesters zegen, vleesch en bloed aanneemt uit den ouwel en den wijn. Men belijdt ook, dat Hij eenmaal aan het kruis geofferd is, maar door de mis leert men, dat et geen vergeving der zonde is, dan dat Hij nog dagelijks geofferd worde door den priester, onder de gedaante van den ouwel. Men belijdt, dat Christus de eenige Zaligmaker is, maar behalve bij Hem zoekt men ook nog zaligheid door gekochte of verdiende aflaten, door eigen verdiensten en door de verdiensten en voorbidding van afgestorven heiligen. Zoo belijdt men dan wel met den mond, maar door tegenovergestelde leerstellingen verloochent men hetgeen men belijdt. Daarom worden wij op vele plaatsen der Schriftuur opgewekt, om te waken, te bidden en vast te houden aan het getrouwe Woord, opdat wij door de verleiding van dien gruwelijken anti-Christelijken geest niet afgetrokken worden van de eenvoudigheid en vastigheid, die in Christus is.

Wil men nog iets naders weten van den gruwel in Rome's kerk, zie dan hoe volgens de leer van Christus de heilige Schrift een volmaakte regel van ons geloof en wandel is, maar die van het pausdom willen bij de Goddelijke Schriften de onbeschreven overleveringen gevoegd hebben, alzoo Gods Woord van onvolmaaktheid beschuldigende. Christus leert ons, dat Zijn Woord uit zichzelven voor geloofwaardig moet gehouden worden, en dat het Zijn gezag van niet eenig mensch behoeft. Rome daarentegen wil, dat het gezag van Gods Woord, ten opzichte van ions afhangt van de kerk. De Bijbel leert ons, dat Christus alleen de eenige Middelaar is tusschen God en de menschen. Joh. 4 : 6 staat: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader dan door Mij. Het pau'sdom daarentegen weet van een menigte middelaars te spreken. Gods Woord leert ons, dat in Christus' offerande alleen de verzoening onzer zonden te vinden is, maar Rome heeft in het Concilie van Trente

Sluiten