Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de uiterlijke kerk. Daardoor is het gebeurd, dat zich ook een boos en ongeloovig hart heeft geopenbaard in sommige leeraars, die meer gezind waren te heerschen als te arbeiden in het Woord. Uit het midden nu van dezen is na verloop van tijd opgestaan en verkoren de antichrist, die daarom ook terecht den naam van mensch der zonde mag dragen, daar hij uit de heidenen opkwam. Hoe wil men dan met de volgelingen van den grootsten leugenaar samenwerken, om alzoo de socialisten, communisten enz. te bestrijden, daar in den grond beschouwd deze ééne familie uitmaken met Rome!

Dezen dan zijn het, die met Rome op één wortel stoelen, en laten nu sommige Anti-Revolutionairen en ChristelijkHistorischen zich niet verlagen om te beweren, dat zij zelf met de pausgezinden op één wortel stoelen!

Laten wij nog met een enkele pennestreek den zoon des verderfs teekenen, opdat gij de list, het bedrog en het gevaar inziet, dat er in Rome schuilt! Uit het verderf, dat in de kerk was ingeslopen, is de anti-Christ geboren. Op deri uiterlijken vrede onder en na Constantijn is gevolgd een onverschoonbare slaapzucht, bij welke gelegenheid de duivel het onkruid gemakkelijk onder de tarwe kon zaaien, hetgeen zoo weelderig opschoot, dat ze voor een tijd de heilige stad vertreden hebben, en den waren burgers van Sion tot een last zijn geworden. Hij is de zoon des verderfs, omdat hij tot het verderf is toebereid, en zeker ten verderve gaat, Openb. 17 : 11. Rome met zijn geestelijken van allerlei rang slepen anderen met zich ten verderve, die het hun in de rampzaligheid eeuwig

zullen verwijten.

Laten we daarom onze geloofsgenooten niet alleen wijzen op de gruwelen van Rome, maar laten we ook onze Roomsche landgenooten, die evenals wij ook geschapen zijn voor een eindelooze eeuwigheid, onomwonden zeggen, hoe ze als onmondige kinderen naar willekeur door hunne priesters behandeld worden. Ziet dan op dien grooten vijand en wederpartij der van Christus, die de

Sluiten