Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden door Rome hoog vereerd of ruim betaald en in den adelstand verheven. Men denke slechts aan den moord op den geliefden Prins Willem I, die door een handlanger van Rome om 't leven gebracht werd. Laat u door niemand wijs maken, dat Rome van thans niet meer zoo is als voorheen, want waar heeft Rome ooit iets van zijne gruwelenij beleden of afgekeurd?

Gelukkig zit de Roomsche leeuw in ons land achter protestantsche tralies of wetten, zoodat hij zich tam moet aanstellen, maar de aard van verscheurend gedierte blijït er in.

Gelijk er maar één God in den Hemel is, alzoo moet er, volgens Rome, maar één hoofd op aarde zijn, wat dan de paus moet zijn.

De Jezuïet Silvester Petra Sancta leert dit met alle kracht, zeggende: „indien degenen goden genoemd zijn, tot welken het Woord Gods geschied is, waarom zou dan de Roomsche paus geen God kunnen zijn? Tot hem is immers, in zijn grooten voorzaat Petrus, dat woord geschied: Ik zal u geven de sleutelen des Hemelrijks, en daarbij nog: weidt Mijne lammeren", zoo bazelt de geleerde of verkeerde Jezuïet! Paulus, door den Heiligen Geest gedreven, bericht ons ook, dat de anti-Christ in den tempel als een God zou zitten. Niet dat hij met ronde woorden zou zeggen, God te zijn, of te bewijzen dat hij zulks is, want het is de gewoonte van den mensch der zonde niet, iets door kracht van redenen te bewijzen. Op een trotsche wijze spreekt hij uit de hoogte en tracht met zijn gezag alles te beslissen. Het zitten als God slaat dus niet op de belijdenis zijns monds, maar ziet op zijne handelingen en gedrag. Hij, die zich buiten Gods Woord en tegen 's Heeren wil zulk een macht durft aanmatigen, die zou ook zichzelve vertoonen alsof hij God ware. Hij geeft ook voor, de zonde te kunnen vergeven, hetgeen den Heere alleen toekomt, zoodat hij ook hiermee de Vader en Zijn macht loochent en die zichzelven toekent, ook hier weer zich openbarende de anti-

Sluiten