Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rembrandt en de Bijbel

In Rembrandt's etsen naar bijbelsche gegevens ontmoeten de scheppende geest van dezen grooten kunstenaar en de wereld van den bijbel elkander. Dit was van beslissende beteekenis voor Rembrandt's leven niet alleen, maar ook voor de latere geslachten, die in zijn kunstwerk de bijbelsche gedachten weer konden beleven.

Rembrandt vond in den bijbel, welke Holland juist in die dagen zoo grondig kende, en waarin hij door levenslange studie diep ingeleid was, de stof waarin zijn kunstenaarsziel zich bijzonder rijk kon ontplooien. Immers de verhalen, zoowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament, raken de grootste levenswaarden en de innigste roerselen van den menschelijken geest — en getuigen tegelijk van een rijk zieleleven. Zij zijn tenslotte, voor hem die dieper schouwt, de uitbeelding van een machtig geestelijk gebeuren, de openbaring van een eeuwige wereld. Bij zulk een stof konden Rembrandt's kunstenaarsblik en scheppingskracht groeien en rijpen. Waar de vriend van Rembrandt's kunst in zijn bijbelsche voorstellingen rijke schatten vindt, is op zijn beurt de vriend van den bijbel Rembrandt bijzonderen dank verschuldigd. Hij behoort tot de rij der groote bijbelverklaarders die den bijbel zeer dicht tot ons brengen. Immers de voorwaarde voor waarlijk vruchtbare verklaring is bij hem buitengewoon gaaf en zuiver vervuld. Slechts met één verlangen nam hij den bijbel ter hand: het verlangen te zien en te beschrijven wat hij zag. Zoo staat Rembrandt volkomen open voor de werkelijkheid van de bijbelsche verhalen. Vol eerbied en verwondering was zijn hart bereid de dingen en menschen eruit te zien en achter de dingen en menschen de worsteling van licht en duisternis, de werkelijkheid der eeuwige wereld waar te nemen. De volgende teekeningen en etsen uit het leven van Jezus — een wonderschoon gegroeide eenheid — laten ons den kunstenaar Rembrandt zien naar zijn bijzondere aard en wezen en gunnen ons tegelijk een blik in de wereld van Jezus en haar eeuwige waarden.

RENDTORFF

Sluiten